Декларация за защита на личните данни за Приложението

В настоящата декларация (наричана по-долу „Декларация за защита на личните данни“) ще намерите информация как се обработват Вашите лични данни и с какви права на неприкосновеност на личния живот разполагате, когато използвате FlixBus: Автобусен транспорт в Европа (наричано по-долу също „Приложението“) на FlixBus.

Можете да намерите допълнителна правна информация тук:

Общи условия за резервация (OУР)
Общи условия за превоз (ОУП)

1.    Име и адрес на администратора на лични данни

Администраторът, който обработва Вашите лични данни (чл. 4, параграф 7 от ОРЗД), е:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен
Телефон: +49 (0)30 300 137 300
Имейл: service@flixbus.de 
Допълнителна информация за нашата компания може да бъде намерена в правното известие

2.    Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните в нашата компания е на Ваше разположение по всяко време, за да отговори на всички Ваши въпроси и като лице за контакт относно предмета на защитата на данните:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен
Имейл: data.protection@flixbus.com
За общи въпроси относно FlixBus, моля, свържете се със: service@flixbus.de.

3.    Правно основание за обработването на данни 

Обработването на лични данни е разрешено, ако поне едно правно основание, посочено по-долу, е спазено:

 • Чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД: субектът на данните е дал съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за една или повече конкретни цели;
 • Чл. 6, параграф1, буква б) от ОРЗД: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна, или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;
 • Чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД: обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (напр. законово задължение за задържане);
 • Чл. 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД: обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • Чл. 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД: обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; или
 • Чл. 6, параграф 1, буква e) от ОРЗД: обработването е необходимо за защита на законосъобразните интереси, на администратора или трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интереси или права на субекта на данните (по-специално когато субектът на данните е дете). 

За извършеното от нас обработване ние посочваме приложимото правно основание съгласно Клауза 12. Обработването може да се основава и на повече от едно правно основание.

4.    Категории получатели

При определени условия ние предаваме Вашите лични данни на нашите дъщерни дружества или лични данни от нашите дъщерни дружества се прехвърлят към нас дотолкова, доколкото това е допустимо.

Както при всяка голяма компания, ние използваме външни доставчици на местни и чуждестранни услуги за извършване на нашите бизнес сделки и работа с партньорски компании в страната и в чужбина. Те включват например:

 • превозвачи (можете да разгледате текущите превозвачи тук)
 • доставчици на (ИТ) услуги
 • финансови институции и доставчици на платежни услуги
 • търговски партньори
 • (вътрешни/външни) доставчици на услуги за клиенти
 • оператори на магазини
 • компании за сигурност
 • застрахователи (за пътуване)
 • други партньори, ангажирани за нашите бизнес операции (напр. одитори, банки, застрахователни компании, адвокати, надзорни органи, други страни, участващи в придобиване на дружества)

Доставчиците на услуги и партньорските компании трябва да предоставят гаранции, че ще предприемат подходящи технически и организационни мерки по начин, по който обработването да отговаря на законовите изисквания и да са защитени правата на субектите на данните.

Ние предаваме лични данни на публични органи и институции (напр. полиция, прокуратура, надзорни органи), ако е налице съответното задължение/разрешение.

За извършеното от нас обработване ние посочваме категориите получатели на данни съгласно Клауза 12.

5.    Изисквания за прехвърляне на лични данни към трети държави

Като част от нашите бизнес взаимоотношения, Вашите лични данни могат да бъдат споделяни или разкривани на трети страни, които също може да се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. в трети държави. 

Дотолкова, доколкото е необходимо, ние ще информираме за съответните подробности за прехвърлянето към трети държави във връзка с извършеното от нас обработване. 

Европейската комисия удостоверява, че някои трети държави имат защита на данните, която е сравнима със стандарта на ЕИП чрез т.нар. решения за адекватност (списък на тези държави и копие от решенията за адекватност може да бъде изтеглено от: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Въпреки това, в други трети държави, на които могат да бъдат предадени лични данни, може да няма постоянно високо ниво на защита на данните поради липса на правни разпоредби. Ако случаят е такъв, ние гарантираме, че защитата на данните е гарантирана в достатъчна степен. 

Това е възможно, например, чрез задължителни фирмени разпоредби (наричани „обвързващи корпоративни правила“), стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификатите и признатите кодекси за поведение.

Дотолкова, доколкото е необходимо за Вашата резервация и свързаното с нея предоставяне и обработване на транспортни услуги, предаването на лични данни, необходими за това на трети страни, е разрешено в съответствие с чл. 49, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните, ако желаете по-подробна информация относно тази тема.

6.    Период на съхранение и изтриване на данни

Срокът за съхранение на събраните лични данни зависи от целта, за която ги обработваме. Данните ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на предвидената цел. 

При извършено от нас обработване ние посочваме за какъв срок ще съхраняваме данните. Ако по-долу не е посочен изричен срок за съхранение, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или блокирани веднага след като целта или правното основание за съхранението вече не се прилагат. 

Въпреки това, съхранението може да се извърши след определения срок, в случай на (предстоящ) правен спор с Вас или ако са започнати други съдебни производства, или ако съхранението е регламентирано от законови разпоредби, които ние прилагаме в качеството си на администратор. Ако срокът за съхранение, посочен от законовите разпоредби изтече, личните данни ще бъдат блокирани или изтрити, освен ако не се изисква по-нататъшно съхранение от нас и има правно основание за това

7.    Автоматично вземане на решения (включително профилиране)

Ние не възнамеряваме да използваме събрани от Вас лични данни за процеси, включващи автоматизирано вземане на решения (включително профилиране). Ако желаем да приложим тези процедури, ще Ви информираме за това отделно в съответствие със законовите разпоредби.

8.    Без задължение за предоставяне на лични данни

Поначало ние не сключваме договори, в които поставяме условие да ни предоставите лични данни предварително. По принцип няма също така законово или договорно задължение да ни предоставите Вашите лични данни; въпреки това, ние може да предложим определени оферти в ограничена степен или може изобщо да не предложим оферти, ако не ни предоставите необходимите данни. 

9.    Законово задължение за предаване на определени данни

При определени обстоятелства може да приложим специално законово или правно задължение за предоставяне на лични данни на трети страни, по-специално публични органи.

10.    Сигурност на данните

Използваме подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба или унищожаване или от неупълномощен достъп от трети страни, като се съобразяваме с най-новите технологии, разходите за изпълнението и естеството, обхвата, контекста и целта на обработването, както и със съществуващите рискове от нарушаване на сигурността на данните (включително вероятността и ефекта от такова събитие). Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват, като се вземат под внимание технологичните разработки.

Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация при поискване. Във връзка с това, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните или с нашия главен служител по информационна сигурност (CISO).

Неговите данни за контакт са:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен
Имейл: it-security@flixbus.com

11.    Вашите права

Можете да предявите правата си като субект на данни по отношение на Вашите лични данни по всяко време, по-специално като използвате данните за контакт, посочени в Клауза 1, за да се свържете с нас. Субектите на данни имат следните права съгласно ОРЗД:

Право на информация
Можете да поискате информация в съответствие с чл. 15 от ОРЗД относно Вашите лични данни, обработвани от нас. Във Вашето искане за информация трябва да разясните Вашето притеснение, за да ни улесните при събирането на необходимите данни. При поискване ще Ви предоставим копие от данните, които са предмет на обработването. Моля, имайте предвид, че Вашето право на информация може да бъде ограничено при определени обстоятелства в съответствие със законовите разпоредби.

Право на коригиране
Ако информацията, свързана с Вас, (вече) е неточна, можете да поискате корекция в съответствие с чл. 16 от ОРЗД. Ако данните Ви са непълни, можете да поискате попълване.

Право на изтриване
Можете да поискате изтриването на Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите на чл. 17 от ОРЗД. Вашето право на изтриване зависи, наред с други неща, от това дали данните, свързани с Вас, все още са задължителни за нас, за да изпълняваме нашите законови задължения.

Право на ограничаване на обработването
В съответствие с разпоредбите на чл. 18 от ОРЗД Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на данните, свързани с Вас.

Право на преносимост на данните
В съответствие с разпоредбите на чл. 20 от ОРЗД, Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате предаването на данните на друг администратор.

Право на възражение
В съответствие с чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни по всяко време по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация. Можете да направите възражение срещу получаването на реклама по всяко време с ефект в бъдеще, в съответствие с чл. 21, параграф 2 от ОРЗД (възражение срещу реклама в случай на директен маркетинг).

Право на подаване на жалба
Ако смятате, че не сме спазили условията на разпоредбите за защита на данните при обработването на Вашите данни, можете да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните относно обработването на Вашите лични данни, например до надзорния орган за защита на данните, под чиято юрисдикция се намираме: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Баварска държавна служба за надзор на защитата на данните], Promenade 18, 91522 Ansbach

Право на оттегляне на съгласието
Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни по всяко време с бъдещо действие. Това се отнася и за декларации за съгласие, които са били издадени преди влизането в сила на ОРЗД, т.е. преди 25.05.2018 г.

12.    Използване на Приложението

Можете да резервирате и да управлявате транспортни услуги с помощта на Приложението. Когато инсталирате и използвате Приложението, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни.

12.1    Предоставяне на Приложението

По технически причини е необходим обмен на данни между Приложението и нашата сървърна система, за да бъдем в състояние да Ви предоставим за употреба Приложението и да гарантираме стабилността и сигурността му. За тази цел ще бъдат обработвани следните данни:
Данни за достъп, които се състоят от:

•    IP адрес
•    Дата и час на заявката
•    Разлика в часовата зона  спрямо средното време по Гринуич (GMT)
•    Съдържание на заявката 
•    Статус на достъп/HTTP статус код
•    Обем на данните, прехвърлени при всеки отделен случай
•    Уебсайт, от който идва заявката
•    Браузър
•    Операционна система и нейния интерфейс
•    Език и версия на Приложението
•    Име на Вашето мобилно устройство
•    Език, регион и версия на мобилното устройство
•    Рекламен идентификатор (по желание)

Използваме доставчици на ИТ услуги чрез възложено обработване на данни за осигуряване на хостинг за Приложението, както и за статистически оценки на данните за достъп.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законосъобразен интерес е да можем да направим уебсайтовете достъпни за Вас по подходящ начин.

12.2    Разрешения за достъп

Приложението изисква достъп до различни функции и интерфейси на Вашето мобилно устройство. За да направите това, трябва да дадете някои разрешения на Приложението. Системата за предоставяне на разрешения зависи от спецификациите на Вашата операционна система. Например, отделните разрешения могат да бъдат комбинирани в категории за разрешения на Вашето мобилно устройство, където Вие можете да разрешите само категорията като цяло. 

Моля, имайте предвид, че без разрешенията, изисквани от Приложението, могат да бъдат използвани само ограничени негови функции.

12.2.1    Разрешения за достъп (всички мобилни устройства)

Приложението изисква връзка с интернет, за да обменя данни със сървърната система.
Трябва да бъде активирано получаването на фонови известия, за да бъде поддържана актуална информацията за резервациите.
Ако предоставите подходящите разрешения за достъп, данните за Вашето местонахождение ще бъдат обработвани на заден план (по желание), за да Ви бъде предоставяна важна информация за пътуването (време на пристигане, възможности за прехвърляне и т.н.) на Вашето мобилно устройство по време на пътуването.

12.2.2    Данни за местонахождение (всички мобилни устройства)

Приложението може да Ви информира, когато наближавате Вашата дестинация/автогара за трансфер. За да може да направи това, приложението трябва да има достъп до данните за местонахождението на Вашето устройство и това изисква Вашето съгласие. Можете да направите това, като дадете разрешение на приложението на устройството си да има достъп до географското местоположение на устройството. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в бъдеще, като оттеглите разрешението си приложението да има достъп до данните за местонахождението на Вашето устройство в настройките на устройството.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД. Раздел 25, параграф 1 от TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Закон за защита на данните в телекомуникациите и телемедиите]).

12.2.3    Android

Ако използвате мобилно устройство с операционната система Android, можете да активирате достъп до Вашия календар, за да добавяте резервации в него (по желание).

12.2.4    Apple iOS

Ако използвате мобилно устройство с операционната система Apple iOS, можете да активирате получаването на известия (подадени от сървъра известия) (по желание). 

12.3    Формуляри за контакт

Когато използвате формуляри за контакт, се обработват данните, предавани по този начин (напр. титла, фамилия и собствено име, адрес, компания, имейл адрес и времето на предаване, предмет на запитването).

Данните от формуляра за контакт се обработват с цел обработване на запитвания; в зависимост от основанието и предмета на запитването Ви, това се прави или според правното основание на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако става въпрос за запитване, свързано с договора, или според правното основание на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; ние имаме законосъобразен интерес да обработваме запитвания за контакт.

Използваме доставчици на услуги за обслужване на клиенти чрез възложено обработване на данни за отговаряне на запитвания, направени чрез нашите формуляри за контакт.

Освен това съхраняваме данните от формуляра за контакт, както и съответния IP адрес, за да изпълняваме задълженията си за предоставяне на доказателства, за да гарантираме спазването и документирането на правни задължения, за да можем да изясним всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни и за да гарантираме сигурността на нашите системи. 

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква в) или буква е) от ОРЗД.

12.4    Резервиране, предоставяне и обработване на транспортни услуги

Когато резервирате билети за транспортни услуги, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните категории лични данни:

•    Имейл адрес
•    Фамилия и собствено име/собствени имена
•    Адрес за фактура и данъчен номер (по желание)
•    Данни за свързване
•    Данни за плащане/начин на плащане
•    Дата на раждане 
•    Телефонен номер
•    Съгласие със съответните условия и изисквания 
•    Съгласие за получаване на бюлетин (по желание)
•    Предварителна информация за резервация на място
•    Данни за багаж
•    Език на Вашето мобилно устройство 
•    Канал за резервация (уеб или приложение)
•    Дарение за компенсиране на въглеродния отпечатък (по желание)

Също така имате възможност да предоставите телефонен номер за контакт в случай на забавяния или промени в маршрута на Вашето пътуване (по желание).

Тези данни се обработват за резервация, предоставяне и обработване на транспортни услуги, включително обслужване на клиенти, както и за изпълнение на правни задължения. 

Правното основание е чл. 6, параграф 1, букви б) и в) от ОРЗД.

Също така използваме някои от тези данни за препоръки за продукти (вижте Клауза 12.5), за бюлетин (вижте Клауза 12.6) и за профил на клиент (Android) (вижте Клауза 12.7).

При резервиране на билети за международни транспортни услуги се събират и следните категории лични данни в зависимост от мястото на заминаване и пристигане:

•    Информация за пола
•    Националност
•    Номер на лична карта, паспорт, акт за раждане или личен идентификационен номер
•    Информация във връзка с мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 (коронавирус) (за повече информация по тази тема вижте https://www.flixbus.bg/poveritelnost-covid-19)

Тези данни се обработват за резервирането, предоставянето и обработването на транспортни услуги, както и за изпълнението на правните задължения съгласно националното законодателство според мястото на заминаване и пристигане. 

Предоставяме горепосочените данни на съответния превозвач или превозвачи, както и на публични органи, ако е налице съответното задължение/разрешение.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б) или буква в) от ОРЗД.

Необходимите данни за плащане ще бъдат предадени на доставчик на платежни услуги за сигурно обработване на инициираните от Вас плащания.

Нашите доставчици на платежни услуги са:

Доставчици на платежни услугиОпции за плащане
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Нидерландия
Декларация за защита на личните данни:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Кредитна карта
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ИСТАНБУЛ
Декларация за защита на личните данни:
https://payu.in/privacy-policy
Кредитна карта
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Германия
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Дебитна карта
PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Люксембург
Декларация за защита на личните данни:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Люксембург
Декларация за защита на личните данни:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б) или буква е) от ОРЗД.

12.5    Препоръка за продукти

Дотолкова, доколкото е разрешено, можем да използваме имейл адреса, получен във връзка с резервацията или транспортната услуга, за да Ви изпращаме редовно оферти по имейл за продукти от нашата гама, подобни на вече закупените.

Използваме външни доставчици на услуги за клиенти като обработващи лични данни за изпращане на препоръки относно продукти.

Вие ще получавате от нас тези препоръки за продукти, независимо дали сте се абонирали за бюлетин, или сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения по имейл. Бихме искали да Ви предоставим по този начин информация за продукти от нашата гама, от които може да се интересувате, въз основа на скорошните Ви покупки при нас.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; нашият законосъобразен интерес е да Ви информираме за нашата продуктова гама и да Ви предложим определени продукти. 

Можете да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес за тази цел по всяко време, като използвате връзката за отписване от препоръката относно продукти или като изпратите съобщение на unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Бюлетин

Ако също така се регистрирате за бюлетина чрез нашия линк за вписване, Ви молим да се съгласите с обработването на Вашите данни (имейл адрес, собствено име и фамилия, местожителство), за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин по имейл. 

Като част от Вашия абонамент за бюлетина ние също така получаваме Вашето съгласие, че можем да персонализираме съдържанието на нашия бюлетин според Вашите нужди и интереси.

За регистриране за нашия бюлетин използваме процедурата за двойно включване. Това означава, че след като се регистрирате, ще изпратим имейл на предоставения от Вас имейл адрес, като Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 24 часа, информацията Ви ще бъде блокирана и автоматично изтрита след един месец.

Бюлетинът може да се отнася до всички стоки, услуги, продукти, оферти и промоции, предоставени от администратора (Клауза 1) и/или от компании, свързани с администратора, или от партньорски компании. 

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Освен това съхраняваме IP адресите, които използвате, както и часовете на регистрация и потвърждение. Целта на процедурата е да докаже, че сте регистрирани и при необходимост да бъде възможно да се изясни всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни. Ако обработваме Вашите лични данни за тази цел, това се прави въз основа на нашите законосъобразни интереси за осигуряване на спазването и документирането на правните изисквания. 

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; нашият законосъобразен интерес е да можем да докажем съгласие.

Можете да отмените употребата на Вашия имейл адрес, като използвате линка за отписване от бюлетина или като изпратите съобщение на unsubscribe@flixbus.com. Законността на вече извършените операции по обработване на данните остава незасегната от отмяната.

Ние използваме външни доставчици на ИТ услуги, които действат като обработващи лични данни за разпространение на бюлетина.

12.7    „Бисквитки“ и подобни технологии

Приложението използва „бисквитки“ и подобни технологии. 

В допълнение към „бисквитките“ на първа страна, които ние задаваме като администратори за обработка на данни, също се използват „бисквитки“ на трети страни, които се предлагат от други доставчици. 

Като част от управлението на съгласието (банер за съгласие) ние Ви даваме възможност да вземете решение дали да използвате „бисквитки“ или други подобни технологии. 

Можете да намерите подробен преглед с изчерпателна информация за използваните услуги и достъп до настройките за Вашето съгласие, включително възможността за отмяна, в настройките на Приложението.

12.8    Предотвратяване на измами

С цел предотвратяване на измамни резервации ние обработваме данни, свързани с поръчките, напр. IP адрес, име, имейл адрес.

Това е законно съгласно член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес е да предотвратим да станем жертва на измами и да претърпим финансови загуби.

В отделни случаи може да се вземе решение за анулиране след резервацията въз основа на автоматизирано решение. Логиката на това решение се основава на набор от вътрешни алгоритми, които обработват съответните точки от данни и ни предоставят резултати за съвпадения с различни измамни модели или сравняват точките от данни с прагове и стойности, типични за измамни модели, за да се открият измамни резервации. Ако желаете да оспорите това решение, да изразите своята гледна точка или да поискате намесата на човек от страна на администратора, моля, свържете се с data.protection@flixbus.com.

12.9    Обслужване на клиенти

Когато се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, ние събираме личните данни, които ни предоставяте по Ваша собствена инициатива. Например, можете да ни ги изпратите по имейл, телефон или с писмо. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за да се свържем с Вас или за целта, за която сте ни предоставили тези данни, напр. за обработване на Вашите запитвания, техническо администриране или администриране на клиенти.

Тези данни (включително информация за средствата за комуникация, като имейл адрес, телефонен номер) се предоставят доброволно. Ние използваме данните, за да обработим Вашето изразено притеснение, да изпълним правни задължения, ако е необходимо, и за административни цели.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б), буква в) или буква е) от ОРЗД.

В случай на запитване по телефона, Вашите данни се обработват и чрез телефонни приложения и отчасти също чрез гласова диалогова система, което ни помага в разпространението и обработването на отправените запитвания. 

За обслужване на нашите клиенти, ние използваме външни доставчици на услуги за клиенти като обработващи лични данни.

12.10    Присъствие в социалните медии

Присъстваме в социалните медии (в момента: Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter). Дотолкова, доколкото имаме контрол върху обработването на Вашите данни, ние гарантираме спазването на приложимите разпоредби за защита на данните. 

Освен нас посочените по-долу са отговорни за присъствието на компанията по смисъла на ОРЗД и други разпоредби за защита на данните:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ирландия)

Бихме искали да отбележим, че Вашите данни може да бъдат обработвани извън Европейския съюз.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законосъобразен интерес е осъществяване на ефективна информация и комуникация.

Допълнителна информация относно правата на неприкосновеност на личния живот във връзка с нашето корпоративно присъствие в каналите на социалните медии може да бъде намерена тук:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Дата на версията: 24.11.2023 г.