Ако срещаш затруднения, докато се опитваш да получиш достъп до този уебсайт, моля, свържи се по телефона с +359 2 493 0121 или използвай приложение Google Асистент за FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Защита на данните

Предговор

Ние, FlixMobility GmbH, включително нашите дъщерни дружества (наричани общо по-нататък: „FlixBus“, „ние“ или „нас“), бихме искали да Ви информираме тук за защитата на данните във FlixBus.

Разпоредбите за защита на данните с цел защита на лицето, засегнато от обработването на данни (наричаме Вас по-нататък субект на данни, както и „клиент“, „потребител“, „Вие“ или „субект на данни“) възникват по-специално от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679; наричан по-нататък „ОРЗД“). Дотолкова, доколкото вземаме решения относно целите и средствата за обработване на данни самостоятелно или съвместно с други, това основно включва задължението да Ви информираме прозрачно за вида, обхвата, целта, продължителността и правното основание на обработването (вж. чл. 13 и 14 от ОРЗД).

Целта на тази политика (наричана по-долу „Декларация за защита на личните данни“), е да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Нашата Декларацията за защита на личните данни е с модулна структура. Състои се от една част, съдържаща обща информация за цялата обработка на лични данни и ситуации на обработване, които влизат в сила всеки път, когато се осъществява достъп до нашия уебсайт (Клауза 1 „Обща информация“) и специална част, съдържанието на която се отнася само до посочената ситуация на обработване с името на съответната оферта или продукт, по-специално когато посещавате нашите уебсайтове, която е описана по-подробно тук (Клауза 2 „Специална информация“).

Можете да намерите допълнителна правна информация тук:

относно FlixBus:

Общи условия за резервация (OУР)

Общи условия за превоз (ОУП)

относно FlixTrain:

Условия за тарифите на FlixTrain GmbH

Общи условия за превоз на FlixTrain GmbH (ОУП)

За кандидати за работа:

Информация за защита на данните за кандидати за работа

1.    Обща информация

1.1    Дефиниция на термините

Настоящата Декларацията за защита на личните данни се основава на следните дефиниции на термините, както е посочено в чл. 4 от ОРЗД:

 • „Лични данни“ означава цялата информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“). Лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, онлайн идентификатор, данни за местонахождение или чрез информация относно характеристиките на физическата, физиологичната, генетичната, умственатата, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице (чл. 4, параграф 1 от ОРЗД). Идентифициране на лицето може да се осигури и чрез свързване на такава информация или други допълнителни сведения. Това не зависи от появата, формата или физическото представяне на информацията (снимки, видео или звукови записи могат също да съдържат лични данни).
 • Обработване“ означава всяка операция, при която се обработват лични данни, независимо дали това става чрез автоматизирани средства или не (т.е. с поддръжка на технологии). Това включва по-специално събирането (т.е. набавянето), записването, организацията, структурирането, съхранението, адаптирането или промяната, извличането, консултирането, използването, разкриването чрез предаването, разпространението или предоставянето по друг начин, подреждането, комбинирането, ограничаването, заличаването или унищожаването на лични данни, както и промяната на дефиницията за цел или предназначение, което първоначално е използвано като основание за обработване на данни (чл. 4, параграф 2 от ОРЗД).
 • Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни (чл. 4, параграф 7 от ОРЗД).
 • Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора, по-специално в съответствие с неговите инструкции (чл. 4, параграф 8 от ОРЗД).
 • Трета страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; това включва също и други юридически лица, принадлежащи към групата (чл. 4, параграф 10) от ОРЗД).
 • Съгласие“ на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му относно свързаните с него лични данни да бъдат обработени; (чл. 4, параграф 11 от ОРЗД).

1.2    Име и адрес на администратора

Лицето, което отговаря за обработването на Вашите лични данни (чл. 4, параграф 7 от ОРЗД), е:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен
Телефон: +49 (0)30 300 137 300

Изпратете имейл на info@flixbus.bg

Допълнителна информация за нашата компания може да бъде намерена в правното известие.

1.3    Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните в нашата компания е на Ваше разположение по всяко време, за да отговори на всички Ваши въпроси и като лице за контакт относно предмета на защитата на данните.

Нейните данни за контакт са:

FlixMobility GmbH
Д-р Терезия Гондро (Dr. Theresia Gondro)
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен

Имейл data.protection@flixbus.com

За общи въпроси относно FlixBus, моля, свържете се с info@flixbus.bg.

1.4    Правно основание за обработването на данни

Обработването на лични данни е разрешено, ако поне едно правно основание, посочено по-долу, е спазено:

 • Чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД: субектът на данните е дал съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за една или повече конкретни цели;
 • Чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна, или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;
 • Чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД: обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (напр. законово задължение за задържане);
 • Чл. 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД: обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • Чл. 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД: ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; или
 • Чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси, на администратора или трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интереси или права на субекта на данните (по-специално когато субектът на данните е дете).

За извършеното от нас обработване, ние посочваме приложимото правно основание съгласно Клауза  2. Обработването може да се основава и на повече от едно правно основание.

1.5    Категории получатели

При определени условия, ние предаваме Вашите лични данни на нашите дъщерни дружества или лични данни от нашите дъщерни дружества се прехвърлят към нас дотолкова, доколкото това е допустимо.

Както при всяка голяма компания, ние използваме външни доставчици на местни и чуждестранни услуги за извършване на нашите бизнес сделки и работа с партньорски компании в страната и в чужбина. Те включват например:

 • превозвачи (можете да разгредате текущите превозвачи тук)
 • доставчици на (IT) услуги
 • финансови институции и доставчици на платежни услуги
 • търговски партньори
 • (вътрешни/външни) доставчици на услуги за клиенти
 • оператори на магазини
 • компании за сигурност
 • застрахователи (за пътуване)
 • други партньори, ангажирани за нашите бизнес операции (напр. одитори, банки, застрахователни компании, адвокати, надзорни органи, други страни, участващи в придобиване на дружества)

Доставчиците на услуги и партньорските компании трябва да предоставят гаранции, че ще предприемат подходящи технически и организационни мерки по начин, по който обработването да отговаря на законовите изисквания и да са защитени правата на субектите на данните.

Ние предаваме лични данни на публични органи и институции (напр. полиция, прокуратура, надзорни органи), ако е налице съответното задължение/разрешение.

За извършеното от нас обработване, ние посочваме категориите получатели на данни съгласно Клауза 2.

1.6    Изисквания за прехвърляне на лични данни към трети страни

Като част от нашите бизнес взаимоотношения, Вашите лични данни могат да бъдат споделяни или разкривани на трети страни, които също може да се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. в трети страни.

Доколкова, доколкото е необходимо, ние ще Ви информираме в съответните точки на Клауза 2 за съответните подробности за прехвърлянето към трети страни във връзка с извършеното от нас обработване.

Европейската комисия удостоверява, че някои трети страни имат защита на данните, която е сравнима със стандарта на ЕИП чрез т.нар. решения за адекватност (списък на тези държави и копие от решенията за адекватност може да бъде изтеглено от: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Въпреки това, в други трети страни, на които могат да бъдат предадени лични данни, може да няма постоянно високо ниво на защита на данните поради липса на правни разпоредби. Ако случаят е такъв, ние гарантираме, че защитата на данните е гарантирана в достатъчна степен.

Това е възможно, например, чрез задължителни фирмени разпоредби (наричани „обвързващи корпоративни правила“), стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификатите и признатите кодекси за поведение.

Дотолкова, доколкото е необходимо за Вашата резервация и свързаното с нея предоставяне и обработване на транспортни услуги, предаването на лични данни, необходими за това на трети страни, е разрешено в съответствие с чл. 49, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните, ако желаете по-подробна информация относно тази тема.

1.7    Продължителност на съхранението и изтриване на данни

Срокът за съхранение на събраните лични данни зависи от целта, за която ги обработваме. Данните ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на предвидената цел.

При извършено от нас обработване, ние посочваме в Клауза 2 за какъв срок ще съхраняваме данните. Ако по-долу не е посочен изричен срок за съхранение, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или блокирани веднага след като целта или правното основание за съхранението вече не се прилагат.

Въпреки това, съхранението може да се извърши след определения срок, в случай на (предстоящ) правен спор с Вас или ако са започнати други съдебни производства, или ако съхранението е регламентирано от законови разпоредби, които ние прилагаме в качеството си на администратор. Ако срокът за съхранение, посочен от законовите разпоредби изтече, личните данни ще бъдат блокирани или изтрити, освен ако не се изисква по-нататъшно съхранение от нас и има правно основание за това.

1.8    Автоматично вземане на решения (включително профилиране)

Ние не възнамеряваме да използваме събрани от Вас лични данни за процеси, включващи автоматизирано вземане на решения (включително профилиране). Ако желаем да приложим тези процедури, ще Ви информираме за това отделно в съответствие със законовите разпоредби.

1.9    Без задължение за предоставяне на лични данни

По начало ние не сключваме договори, в които поставяме условие да ни предоставите лични данни предварително. По принцип няма също така законово или договорно задължение да ни предоставите Вашите лични данни; въпреки това, ние може да предложим определени оферти в ограничена степен или може изобщо да не предложим оферти, ако не ни предоставите необходимите данни.

1.10    Задължение за предаване на определени данни

При определени обстоятелства може да приложим специално законово или правно задължение за предоставяне на лични данни на трети страни, по-специално публични органи.

1.11    Сигурност на данните

Използваме подходящи технически и организационни мерки за събиране на Вашите данни, като се съобразяваме с най-новите технологии, разходите за изпълнението и естеството, обхвата, контекста и целта на обработването, както и със съществуващите рискове от нарушаване на сигурността на данните (включително вероятността и ефекта от такова събитие), за да защитим субекта на данните от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба или унищожаване, или срещу неупълномощен достъп от трети страни (напр. използваме TLS криптиране за нашите уебсайтове). Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват, като се вземат под внимание технологичните разработки.

Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация при поискване. Във връзка с това, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните или с нашия главен служител по информационна сигурност (CISO).

Неговите данни за контакт са:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен

Имейл it-security@flixbus.com

1.12    Вашите права

Можете да предявите правата си като субект на данни по отношение на Вашите лични данни по всяко време, по-специално като използвате данните за контакт, посочени в Клауза 1.2, за да се свържете с нас. Субектите на данни имат следните права съгласно ОРЗД:

Право на информация
Можете да поискате информация в съответствие с чл. 15 от ОРЗД относно Вашите лични данни, обработвани от нас. Във Вашето искане за информация трябва да разясните Вашето притеснение, за да ни улесните при събирането на необходимите данни. При поискване ще Ви предоставим копие от данните, които са обект на обработването. Моля, имайте предвид, че Вашето право на информация може да бъде ограничено при определени обстоятелства в съответствие със законовите разпоредби.

Право на коригиране
Ако информацията, свързана с Вас, (вече) е неточна, можете да поискате корекция в съответствие с чл. 16 от ОРЗД. Ако данните Ви са непълни, можете да поискате попълване.

Право на изтриване
Можете да поискате изтриването на Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите на чл. 17 от ОРЗД. Вашето право на изтриване зависи, наред с други неща, от това дали данните, свързани с Вас, все още са задължителни за нас, за да изпълняваме нашите законови задължения.

Право на ограничаване на обработването
В съответствие с разпоредбите на чл. 18 от ОРЗД, Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на данните, свързани с Вас.

Право на преносимост на данните
В съответствие с разпоредбите на чл. 20 от ОРЗД, Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате предаването на данните на друг администратор.

Право на възражение
В съответствие с чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни по всяко време по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация. Можете да направите възражение срещу получаването на реклама по всяко време с ефект в бъдеще, в съответствие с чл. 21, параграф 2 от ОРЗД (възражение срещу реклама в случай на директен маркетинг).

Право на подаване на жалба
Ако смятате, че не сме спазили условията на разпоредбите за защита на данните при обработването на Вашите данни, можете да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните относно обработването на Вашите лични данни, например до надзорния орган за защита на данните, пред когото носим отговорност:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Право на оттегляне на съгласието
Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни по всяко време с бъдещо действие. Това се отнася и за декларации за съгласие, които са били издадени преди влизането в сила на ОРЗД, т.е. преди 25/05/2018 г.

2.    Специална информация

2.1    Посещаване на нашите уебсайтове

Информация за FlixBus и услугите, които предлагаме, може да бъде намерена по-специално на https://www.flixbus.bg/ / https://www.flixtrain.com/, включително свързаните подстраници (наричани общо по-нататък „уебсайт“ или „уебсайтове“). Когато посещавате нашите уебсайтове, Вашите лични данни се обработват.

2.1.1    Предоставяне на уебсайтове

Когато използваме уебсайтовете за информационни цели, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните категории лични данни:

Данни от регистъра: когато посещавате нашите уебсайтове, записи на данни от регистъра (наричани „лог файлове от сървъра“) се запазват на нашия уеб сървър. Това включва:

 • препращащата страницата (наричана препращащ URL адрес)
 • името и URL на желаната страница
 • датата и часът на заявката за достъп (в часовата зона на сървъра)
 • версията на използвания уеб браузър
 • IP адресът на изискващия компютър
 • количеството прехвърлени данни
 • операционната система
 • съобщението дали обаждането е било успешно (статус на достъпа/код за състояние на Http)
 • Разлика в часовата зона с GMT

Ние използваме доставчици на IT услуги за хостване на нашите уебсайтове и за статистически оценки на данните от регистъра.

Обработването на данните от регистъра служи за статистически цели и подобрява качеството на нашите уебсайтове, по-специално стабилността и сигурността на връзката.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият легитемен интерес е да можем да направим уебсайтовете достъпни за Вас по подходящ начин.

2.1.2    Формуляри за контакт

Когато използвате формуляри за контакт, данните, предавани по този начин, се обработват (напр. титла, фамилия и собствено име, адрес, компания, имейл адрес и времето на предаване, предмет на запитването).

Обработването на данни от формуляра за контакт се извършва с цел обработване на запитвания и в зависимост от основанието и предмета на запитването Ви, или според правното основание на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако става въпрос за запитване, свързано с договора, или в други случаи според правното основание на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, ние имаме легитимен интерес е да обработваме запитвания за контакт.

Ние използваме доставчици на услуги за обслужване на клиенти за обработване на поръчката, за да отговаряме на запитвания, направени чрез нашите формуляри за контакт.

Освен това съхраняваме данните от формуляра за контакт, както и съответния IP адрес, за да изпълняваме задълженията си за предоставяне на доказателства, за да гарантираме спазването и документирането на правни задължения, за да можем да изясним всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни и за да гарантираме сигурността на нашите системи.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква в) или буква е) от ОРЗД.

2.1.3    Резервация, предоставяне и обработка на транспортни услуги

Когато резервирате билети за транспортни услуги, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните категории лични данни:

 • имейл адрес
 • фамилия и собствено име
 • данни за свързване
 • данни за плащане
 • дата на раждане (за транспортни услуги, когато има специална тарифа за деца)
 • съгласие със съответните условия и изисквания
 • предварителна информация за резервация на място
 • данни за багаж
 • език на домейна за резервации
 • канал за резервация (уеб или приложение)

Също така имате възможност да предоставите телефонен номер за контакт в случай на забавяния или промени в маршрута на Вашето пътуване (по желание).

Тези данни се обработват за резервация, предоставяне и обработка на транспортни услуги, включително обслужване на клиенти, както и за изпълнение на правни задължения.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б), буква в) от ОРЗД.

Също така използваме някои от тези данни за препоръки за продукти, вижте Клауза 2.1.4, за бюлетина вижте Клауза 2.1.5 и за акаунта на клиента вижте Клауза 2.1.6.

При резервиране на билети за международни транспортни услуги се събират и следните категории лични данни в зависимост от мястото на заминаване и пристигане:

 • информация за пола
 • документ за самоличност, паспорт или идентификационен номер
 • информация във връзка с мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 (коронавирус) (за повече информация по тази тема вижте https://www.flixbus.bg/poveritelnost-covid-19)

Тези данни се обработват за резервация, предоставяне и обработка на транспортни услуги, включително обслужване на клиенти, както и за изпълнение на правни задължения.

Ние прехвърляме горепосочените данни на съответния превозвач или превозвачи, както и на публични органи, ако е налице съответното задължение/разрешение.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б) или буква в) от ОРЗД.

Необходимите данни за плащане ще бъдат предадени на доставчик на платежни услуги за сигурно обработване на инициираните от Вас плащания.

Нашите доставчици на платежни услуги са:  

Доставчици на платежни услуги Опции за плащане

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Нидерландия
Декларация за защита на личните данни:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Кредитна карта
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ИСТАНБУЛ
Декларация за защита на личните данни:
https://payu.in/privacy-policy
Кредитна карта
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Мюнхен
Декларация за защита на личните данни:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Европа) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Люксембург
Декларация за защита на личните данни:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal


Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б) или буква е) от ОРЗД.

За определени резервации използваме също технологиите и услугите на Distribusion Technologies GmbH като обработващи лични данни (Wattstrasse 10, 13355 Берлин, телефон: +49-30-3465507-50, имейл: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4    Препоръка относно продукти

Дотолкова, доколкото е разрешено, можем да използваме имейл адреса, получен във връзка с резервацията или транспортната услуга, за да Ви изпращаме редовно оферти по имейл за продукти от нашата гама, подобни на вече закупените.

Използваме външни доставчици на услуги за клиенти като обработващи лични данни за изпращане на препоръки относно продукти.

Вие ще получавате от нас тези препоръки за продукти, независимо дали сте се абонирали за бюлетин или сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения по имейл. Бихме искали да Ви предоставим по този начин информация за продукти от нашата гама, от които може да се интересувате, въз основа на скорошните Ви покупки при нас.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; нашият законосъобразен интерес е да Ви информираме за нашата продуктова гама и да Ви предложим определени продукти.

Можете да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес за тази цел по всяко време, като използвате връзката за отписване от препоръката относно продукти или като изпратите съобщение на unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5    Бюлетин

Ако също така се регистрирате за бюлетина чрез нашия линк за вписване, Ви молим да се съгласите с обработката на Вашите данни (имейл адрес, собствено име и фамилия, местожителство), за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин по имейл.

Като част от Вашия абонамент за бюлетина, ние също така получаваме Вашето съгласие, че можем да персонализираме съдържанието на нашия бюлетин според Вашите нужди и интереси.

За да се регистрирате за нашия бюлетин, използваме т.нар. процедура за двойно включване. Това означава, че след като се регистрирате, ще изпратим имейл на предоставения от Вас имейл адрес, като Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 24 часа, информацията Ви ще бъде блокирана и автоматично изтрита след един месец.

Бюлетинът може да се отнася до всички стоки, услуги, продукти, оферти и промоции, предоставени от администратора (Клауза 1.2) и/или от компании, свързани с администратора, или от партньорски компании.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Освен това съхраняваме IP адресите, които използвате, както и часовете на регистрация и потвърждение. Целта на процедурата е да докаже, че сте регистрирани и при необходимост да бъде възможно да се изясни всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни. Ако обработваме Вашите лични данни за тази цел, това се прави въз основа на нашите законосъобразни интереси за осигуряване на спазването и документирането на правните изисквания.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; нашият законосъобразен интерес е да можем да докажем съгласие.

Употребата на Вашия имейл адрес можете да отмените, като използвате линка за отписване от бюлетина или като изпратите съобщение на unsubscribe@flixbus.com. Законността на вече извършените операции по обработване на данните остава незасегната от отмяната.

Ние използваме външни доставчици на ИТ услуги, които действат като обработващи лични данни за разпространение на бюлетина.

2.1.6    Акаунт на клиента

При нас имате възможност да създадете личен акаунт на клиент. В защитената с парола зона на клиентския акаунт можете лесно да управлявате резервациите си и да съхранявате Вашите данни за бъдещи пътувания.

За създаване на клиентски профил се събира следната задължителна информация:

 • имейл адрес
 • собствено и фамилно име
 • парола (самостоятелно избрана)

Ние използваме тези данни, за да управляваме Вашия клиентски профил, както и за фактуриране.

Освен това можете да въведете и номер на мобилен телефон във Вашия клиентски профил, за да можем да се свържем с Вас в случай на забавяне или промяна в маршрута на Вашето пътуване (по желание).

Можете също да изберете да съхранявате следните допълнителни данни във Вашия клиентски профил (по желание):

 • титла
 • дата на раждане
 • адрес (пощенски код, град и държава)
 • методи на плащане

Тези данни се използват за управление на клиентския Ви профил и за фактуриране, а също така могат да се използват за изпращане на персонализирани препоръки относно продукти (Клауза 2.1.4) и – ако сте се регистрирали за тази цел – за изпращане на бюлетини (Клауза 2.1.5).

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква а), буква б) или буква е) от ОРЗД.

Ако сте дали съгласието си, т.нар. постоянни бисквитки се съхраняват на Вашето устройство с функцията „оставам влязъл“, като целта им е да се гарантира, че не е необходимо да се вписвате отново при следващи посещения на нашия уебсайт. Тази функция не е налице, ако сте деактивирали съхранението на такива бисквитки в настройките на Вашия браузър.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Можете да актуализирате или изтриете клиентския профил – и по този начин и съхранените лични данни – по всяко време във Вашия личен клиентски профил.

2.1.7    Използване на бисквитки, разширения и други услуги

Когато посещавате нашия уебсайт, информацията се съхранява под формата на бисквитка (малък текстови файл) на Вашия терминал. Там се съхранява информация как използвате уебсайта (идентификационен номер, дата на посещение и т.н.). С помощта на бисквитките ние улесняваме използването на нашия сайт с различни функции на услугите (като разпознаване на предишни посещения) и следователно можем по-добре да адаптираме сайта към Вашите нужди.

Използването на технически необходими бисквитки се основава на чл. 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД. Наше законно право е да Ви предоставим специфичните функционалности на нашите уебсайтове, да ги подобряваме и да гарантираме сигурността и целостта им.

Можете да предотвратите запазването на бисквитките и да изтриете вече съществуващи бисквитки, като съответно промените настройките на браузъра си. Във функцията за „Помощ“ на повечето браузъри се обяснява как да направите тези настройки. Въпреки това обаче, ако не приемете бисквитките, функциите на услугата за предлагане на интернет могат да бъдат нарушени. Затова Ви препоръчваме да оставите включена функцията за бисквитки.

За подробна информация относно начина, по който да направите това в различните браузъри, посетете следните уебсайтове: youronlinechoices, Network Advertising Initiative и/или Digital Advertising Alliance. Също така тук ще намерите информация как да изтриете бисквитките от компютъра си и обща информация за бисквитките. Ние използваме различни видове бисквитки:

„Временните бисквитки“, които са известни още като „бисквитки в паметта“ или „сесийни бисквитки“, са бисквитки, които се изтриват, след като напуснете нашия уебсайт и затворите браузъра. Например тези бисквитки обикновено запазват езиковите настройки или съдържанието на поръчката.

„Трайните или постоянните бисквитки“ остават съхранени дори след затваряне на браузъра. Това позволява например запазване на статуса на влизане или на всички въведени термини за търсене. Ние използваме такива бисквитки, наред с други неща, за да измерим обхвата или за маркетингови цели. „Постоянните бисквитки“ се изтриват автоматично след определен период, който може да варира в зависимост от бисквитката. Можете обаче да изтриете тези бисквитки по всяко време в настройките за сигурност на Вашия браузър.

В допълнение към т. нар. „бисквитки на първа страна“, които ние задаваме като администратори за обработка на данни, също се използват „бисквитки на трети страни“, които се предлагат от други доставчици.

Като част от управлението на съгласието (банер за съгласие), ние Ви даваме възможност да вземете решение дали да използвате бисквитки или други сравними технологии. Можете да намерите подробен преглед с изчерпателна информация за използваните услуги и достъп до настройките за Вашето съгласие, включително възможността за отмяна тук.

2.2    Обслужване на клиенти

Когато се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, ние събираме личните данни, които ни предоставяте по Ваша собствена инициатива. Например, можете да ни ги изпратите по имейл, телефон или с писмо. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за да се свържем с Вас или за целта, за която сте ни предоставили тези данни, напр. за обработване на Вашите запитвания, техническо администриране или администриране на клиенти.

Тези данни (включително информация за средствата за комуникация, като имейл адрес, телефонен номер) се предоставят доброволно. Ние използваме данните, за да обработим Вашето изразено притеснение, да изпълним правни задължения, ако е необходимо, и за административни цели.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б), буква в) или буква е) от ОРЗД.

В случай на запитване по телефона, Вашите данни се обработват и чрез телефонни приложения и отчасти също чрез гласова диалогова система, което ни помага в разпространението и обработването на отправените запитвания.

За обслужване на нашите клиенти, ние използваме външни доставчици на услуги за клиенти като обработващи лични данни.

2.3    Присъствие в каналите на социалните медии

Присъстваме в социалните медии (в момента: Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter). Дотолкова, доколкото имаме контрол върху обработването на Вашите данни, ние гарантираме спазването на приложимите разпоредби за защита на данните.

Освен нас, посочените по-долу са отговорни за присъствието на компанията по смисъла на ОРЗД и други разпоредби за защита на данните:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ирландия)

Бихме искали да отбележим, че Вашите данни може да бъдат обработвани извън Европейския съюз.

Правното основание да обработваме Вашите лични данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законосъобразен интерес е осъществяване на ефективна информация и комуникация.

Допълнителна информация относно законите за защита на личните данни във връзка с нашето корпоративно присъствие в каналите на социалните медии

може да бъде намерена тук:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy