Ако срещаш затруднения, докато се опитваш да получиш достъп до този уебсайт, моля, свържи се по телефона с 00359 (0) 249 17 881 или използвай приложение Google Асистент за FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Защита на данните

Предговор

Ние, FlixMobility GmbH, включително нашите дъщерни дружества (наричани общо по-нататък: „FlixBus“, „ние“ или „нас“), бихме искали да Ви информираме тук за защитата на данните във FlixBus.

Разпоредбите за защита на данните с цел защита на лицето, засегнато от обработването на данни (наричаме Вас по-нататък субект на данни, както и „клиент“, „потребител“, „Вие“ или „субект на данни“) възникват по-специално от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679; наричан по-нататък „ОРЗД“). Дотолкова, доколкото вземаме решения относно целите и средствата за обработване на данни самостоятелно или съвместно с други, това основно включва задължението да Ви информираме прозрачно за вида, обхвата, целта, продължителността и правното основание на обработването (вж. чл. 13 и 14 от ОРЗД).

Целта на тази политика (наричана по-долу „Декларация за защита на личните данни“), е да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Нашата Декларацията за защита на личните данни е с модулна структура. Състои се от една част, съдържаща обща информация за цялата обработка на лични данни и ситуации на обработване, които влизат в сила всеки път, когато се осъществява достъп до нашия уебсайт (Клауза 1 „Обща информация“) и специална част, съдържанието на която се отнася само до посочената ситуация на обработване с името на съответната оферта или продукт, по-специално когато посещавате нашите уебсайтове, която е описана по-подробно тук (Клауза 2 „Специална информация“).

Можете да намерите допълнителна правна информация тук:

относно FlixBus:

Общи условия за резервация (OУР)

Общи условия за превоз (ОУП)

относно FlixTrain:

Условия за тарифите на FlixTrain GmbH

Общи условия за превоз на FlixTrain GmbH (ОУП)

За кандидати за работа:

Информация за защита на данните за кандидати за работа

1.    Обща информация

1.1    Дефиниция на термините

Настоящата Декларацията за защита на личните данни се основава на следните дефиниции на термините, както е посочено в чл. 4 от ОРЗД:

 • „Лични данни“ означава цялата информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“). Лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, онлайн идентификатор, данни за местонахождение или чрез информация относно характеристиките на физическата, физиологичната, генетичната, умственатата, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице (чл. 4, параграф 1 от ОРЗД). Идентифициране на лицето може да се осигури и чрез свързване на такава информация или други допълнителни сведения. Това не зависи от появата, формата или физическото представяне на информацията (снимки, видео или звукови записи могат също да съдържат лични данни).
 • Обработване“ означава всяка операция, при която се обработват лични данни, независимо дали това става чрез автоматизирани средства или не (т.е. с поддръжка на технологии). Това включва по-специално събирането (т.е. набавянето), записването, организацията, структурирането, съхранението, адаптирането или промяната, извличането, консултирането, използването, разкриването чрез предаването, разпространението или предоставянето по друг начин, подреждането, комбинирането, ограничаването, заличаването или унищожаването на лични данни, както и промяната на дефиницията за цел или предназначение, което първоначално е използвано като основание за обработване на данни (чл. 4, параграф 2 от ОРЗД).
 • Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни (чл. 4, параграф 7 от ОРЗД).
 • Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора, по-специално в съответствие с неговите инструкции (чл. 4, параграф 8 от ОРЗД).
 • Трета страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; това включва също и други юридически лица, принадлежащи към групата (чл. 4, параграф 10) от ОРЗД).
 • Съгласие“ на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му относно свързаните с него лични данни да бъдат обработени; (чл. 4, параграф 11 от ОРЗД).

1.2    Име и адрес на администратора

Лицето, което отговаря за обработването на Вашите лични данни (чл. 4, параграф 7 от ОРЗД), е:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен
Телефон: +49 (0)30 300 137 300

Изпратете имейл на info@flixbus.bg

Допълнителна информация за нашата компания може да бъде намерена в правното известие.

1.3    Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните в нашата компания е на Ваше разположение по всяко време, за да отговори на всички Ваши въпроси и като лице за контакт относно предмета на защитата на данните.

Нейните данни за контакт са:

FlixMobility GmbH
Д-р Терезия Гондро (Dr. Theresia Gondro)
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен

Имейл data.protection@flixbus.com

За общи въпроси относно FlixBus, моля, свържете се с info@flixbus.bg.

1.4    Правно основание за обработването на данни

Обработването на лични данни е разрешено, ако поне едно правно основание, посочено по-долу, е спазено:

 • Чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД: субектът на данните е дал съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за една или повече конкретни цели;
 • Чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е договорна страна, или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;
 • Чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД: обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (напр. законово задължение за задържане);
 • Чл. 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД: обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • Чл. 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД: ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; или
 • Чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси, на администратора или трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интереси или права на субекта на данните (по-специално когато субектът на данните е дете).

За извършеното от нас обработване, ние посочваме приложимото правно основание съгласно Клауза  2. Обработването може да се основава и на повече от едно правно основание.

1.5    Категории получатели

При определени условия, ние предаваме Вашите лични данни на нашите дъщерни дружества или лични данни от нашите дъщерни дружества се прехвърлят към нас дотолкова, доколкото това е допустимо.

Както при всяка голяма компания, ние използваме външни доставчици на местни и чуждестранни услуги за извършване на нашите бизнес сделки и работа с партньорски компании в страната и в чужбина. Те включват например:

 • превозвачи (можете да разгредате текущите превозвачи тук)
 • доставчици на (IT) услуги
 • финансови институции и доставчици на платежни услуги
 • търговски партньори
 • (вътрешни/външни) доставчици на услуги за клиенти
 • оператори на магазини
 • компании за сигурност
 • застрахователи (за пътуване)
 • други партньори, ангажирани за нашите бизнес операции (напр. одитори, банки, застрахователни компании, адвокати, надзорни органи, други страни, участващи в придобиване на дружества)

Доставчиците на услуги и партньорските компании трябва да предоставят гаранции, че ще предприемат подходящи технически и организационни мерки по начин, по който обработването да отговаря на законовите изисквания и да са защитени правата на субектите на данните.

Ние предаваме лични данни на публични органи и институции (напр. полиция, прокуратура, надзорни органи), ако е налице съответното задължение/разрешение.

За извършеното от нас обработване, ние посочваме категориите получатели на данни съгласно Клауза 2.

1.6    Изисквания за прехвърляне на лични данни към трети страни

Като част от нашите бизнес взаимоотношения, Вашите лични данни могат да бъдат споделяни или разкривани на трети страни, които също може да се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. в трети страни.

Доколкова, доколкото е необходимо, ние ще Ви информираме в съответните точки на Клауза 2 за съответните подробности за прехвърлянето към трети страни във връзка с извършеното от нас обработване.

Европейската комисия удостоверява, че някои трети страни имат защита на данните, която е сравнима със стандарта на ЕИП чрез т.нар. решения за адекватност (списък на тези държави и копие от решенията за адекватност може да бъде изтеглено от: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Въпреки това, в други трети страни, на които могат да бъдат предадени лични данни, може да няма постоянно високо ниво на защита на данните поради липса на правни разпоредби. Ако случаят е такъв, ние гарантираме, че защитата на данните е гарантирана в достатъчна степен.

Това е възможно, например, чрез задължителни фирмени разпоредби (наричани „обвързващи корпоративни правила“), стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификатите и признатите кодекси за поведение.

Дотолкова, доколкото е необходимо за Вашата резервация и свързаното с нея предоставяне и обработване на транспортни услуги, предаването на лични данни, необходими за това на трети страни, е разрешено в съответствие с чл. 49, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните, ако желаете по-подробна информация относно тази тема.

1.7    Продължителност на съхранението и изтриване на данни

Срокът за съхранение на събраните лични данни зависи от целта, за която ги обработваме. Данните ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на предвидената цел.

При извършено от нас обработване, ние посочваме в Клауза 2 за какъв срок ще съхраняваме данните. Ако по-долу не е посочен изричен срок за съхранение, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или блокирани веднага след като целта или правното основание за съхранението вече не се прилагат.

Въпреки това, съхранението може да се извърши след определения срок, в случай на (предстоящ) правен спор с Вас или ако са започнати други съдебни производства, или ако съхранението е регламентирано от законови разпоредби, които ние прилагаме в качеството си на администратор. Ако срокът за съхранение, посочен от законовите разпоредби изтече, личните данни ще бъдат блокирани или изтрити, освен ако не се изисква по-нататъшно съхранение от нас и има правно основание за това.

1.8    Автоматично вземане на решения (включително профилиране)

Ние не възнамеряваме да използваме събрани от Вас лични данни за процеси, включващи автоматизирано вземане на решения (включително профилиране). Ако желаем да приложим тези процедури, ще Ви информираме за това отделно в съответствие със законовите разпоредби.

1.9    Без задължение за предоставяне на лични данни

По начало ние не сключваме договори, в които поставяме условие да ни предоставите лични данни предварително. По принцип няма също така законово или договорно задължение да ни предоставите Вашите лични данни; въпреки това, ние може да предложим определени оферти в ограничена степен или може изобщо да не предложим оферти, ако не ни предоставите необходимите данни.

1.10    Задължение за предаване на определени данни

При определени обстоятелства може да приложим специално законово или правно задължение за предоставяне на лични данни на трети страни, по-специално публични органи.

1.11    Сигурност на данните

Използваме подходящи технически и организационни мерки за събиране на Вашите данни, като се съобразяваме с най-новите технологии, разходите за изпълнението и естеството, обхвата, контекста и целта на обработването, както и със съществуващите рискове от нарушаване на сигурността на данните (включително вероятността и ефекта от такова събитие), за да защитим субекта на данните от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба или унищожаване, или срещу неупълномощен достъп от трети страни (напр. използваме TLS криптиране за нашите уебсайтове). Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват, като се вземат под внимание технологичните разработки.

Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация при поискване. Във връзка с това, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните или с нашия главен служител по информационна сигурност (CISO).

Неговите данни за контакт са:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Мюнхен

Имейл it-security@flixbus.com

1.12    Вашите права

Можете да предявите правата си като субект на данни по отношение на Вашите лични данни по всяко време, по-специално като използвате данните за контакт, посочени в Клауза 1.2, за да се свържете с нас. Субектите на данни имат следните права съгласно ОРЗД:

Право на информация
Можете да поискате информация в съответствие с чл. 15 от ОРЗД относно Вашите лични данни, обработвани от нас. Във Вашето искане за информация трябва да разясните Вашето притеснение, за да ни улесните при събирането на необходимите данни. При поискване ще Ви предоставим копие от данните, които са обект на обработването. Моля, имайте предвид, че Вашето право на информация може да бъде ограничено при определени обстоятелства в съответствие със законовите разпоредби.

Право на коригиране
Ако информацията, свързана с Вас, (вече) е неточна, можете да поискате корекция в съответствие с чл. 16 от ОРЗД. Ако данните Ви са непълни, можете да поискате попълване.

Право на изтриване
Можете да поискате изтриването на Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите на чл. 17 от ОРЗД. Вашето право на изтриване зависи, наред с други неща, от това дали данните, свързани с Вас, все още са задължителни за нас, за да изпълняваме нашите законови задължения.

Право на ограничаване на обработването
В съответствие с разпоредбите на чл. 18 от ОРЗД, Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на данните, свързани с Вас.

Право на преносимост на данните
В съответствие с разпоредбите на чл. 20 от ОРЗД, Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате предаването на данните на друг администратор.

Право на възражение
В съответствие с чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни по всяко време по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация. Можете да направите възражение срещу получаването на реклама по всяко време с ефект в бъдеще, в съответствие с чл. 21, параграф 2 от ОРЗД (възражение срещу реклама в случай на директен маркетинг).

Право на подаване на жалба
Ако смятате, че не сме спазили условията на разпоредбите за защита на данните при обработването на Вашите данни, можете да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните относно обработването на Вашите лични данни, например до надзорния орган за защита на данните, пред когото носим отговорност:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Право на оттегляне на съгласието
Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни по всяко време с бъдещо действие. Това се отнася и за декларации за съгласие, които са били издадени преди влизането в сила на ОРЗД, т.е. преди 25/05/2018 г.

2.    Специална информация

2.1    Посещаване на нашите уебсайтове

Информация за FlixBus и услугите, които предлагаме, може да бъде намерена по-специално на https://www.flixbus.bg/ / https://www.flixtrain.com/, включително свързаните подстраници (наричани общо по-нататък „уебсайт“ или „уебсайтове“). Когато посещавате нашите уебсайтове, Вашите лични данни се обработват.

2.1.1    Предоставяне на уебсайтове

Когато използваме уебсайтовете за информационни цели, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните категории лични данни:

Данни от регистъра: когато посещавате нашите уебсайтове, записи на данни от регистъра (наричани „лог файлове от сървъра“) се запазват на нашия уеб сървър. Това включва:

 • препращащата страницата (наричана препращащ URL адрес)
 • името и URL на желаната страница
 • датата и часът на заявката за достъп (в часовата зона на сървъра)
 • версията на използвания уеб браузър
 • IP адресът на изискващия компютър
 • количеството прехвърлени данни
 • операционната система
 • съобщението дали обаждането е било успешно (статус на достъпа/код за състояние на Http)
 • Разлика в часовата зона с GMT

Ние използваме доставчици на IT услуги за хостване на нашите уебсайтове и за статистически оценки на данните от регистъра.

Обработването на данните от регистъра служи за статистически цели и подобрява качеството на нашите уебсайтове, по-специално стабилността и сигурността на връзката.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият легитемен интерес е да можем да направим уебсайтовете достъпни за Вас по подходящ начин.

2.1.2    Формуляри за контакт

Когато използвате формуляри за контакт, данните, предавани по този начин, се обработват (напр. титла, фамилия и собствено име, адрес, компания, имейл адрес и времето на предаване, предмет на запитването).

Обработването на данни от формуляра за контакт се извършва с цел обработване на запитвания и в зависимост от основанието и предмета на запитването Ви, или според правното основание на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако става въпрос за запитване, свързано с договора, или в други случаи според правното основание на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, ние имаме легитимен интерес е да обработваме запитвания за контакт.

Ние използваме доставчици на услуги за обслужване на клиенти за обработване на поръчката, за да отговаряме на запитвания, направени чрез нашите формуляри за контакт.

Освен това съхраняваме данните от формуляра за контакт, както и съответния IP адрес, за да изпълняваме задълженията си за предоставяне на доказателства, за да гарантираме спазването и документирането на правни задължения, за да можем да изясним всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни и за да гарантираме сигурността на нашите системи.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква в) или буква е) от ОРЗД.

2.1.3    Резервация, предоставяне и обработка на транспортни услуги

Когато резервирате билети за транспортни услуги, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните категории лични данни:

 • имейл адрес
 • фамилия и собствено име
 • данни за свързване
 • данни за плащане
 • дата на раждане (за транспортни услуги, когато има специална тарифа за деца)
 • съгласие със съответните условия и изисквания
 • предварителна информация за резервация на място
 • данни за багаж
 • език на домейна за резервации
 • канал за резервация (уеб или приложение)

Също така имате възможност да предоставите телефонен номер за контакт в случай на забавяния или промени в маршрута на Вашето пътуване (по желание).

Тези данни се обработват за резервация, предоставяне и обработка на транспортни услуги, включително обслужване на клиенти, както и за изпълнение на правни задължения.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б), буква в) от ОРЗД.

Също така използваме някои от тези данни за препоръки за продукти, вижте Клауза 2.1.4, за бюлетина вижте Клауза 2.1.5 и за акаунта на клиента вижте Клауза 2.1.6.

При резервиране на билети за международни транспортни услуги се събират и следните категории лични данни в зависимост от мястото на заминаване и пристигане:

 • информация за пола
 • документ за самоличност, паспорт или идентификационен номер
 • информация във връзка с мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 (коронавирус) (за повече информация по тази тема вижте https://www.flixbus.bg/poveritelnost-covid-19)

Тези данни се обработват за резервация, предоставяне и обработка на транспортни услуги, включително обслужване на клиенти, както и за изпълнение на правни задължения.

Ние прехвърляме горепосочените данни на съответния превозвач или превозвачи, както и на публични органи, ако е налице съответното задължение/разрешение.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б) или буква в) от ОРЗД.

Необходимите данни за плащане ще бъдат предадени на доставчик на платежни услуги за сигурно обработване на инициираните от Вас плащания.

Нашите доставчици на платежни услуги са:  

Доставчици на платежни услуги Опции за плащане

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Нидерландия
Декларация за защита на личните данни:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Кредитна карта
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ИСТАНБУЛ
Декларация за защита на личните данни:
https://payu.in/privacy-policy
Кредитна карта
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Мюнхен
Декларация за защита на личните данни:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Европа) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Люксембург
Декларация за защита на личните данни:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal


Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б) или буква е) от ОРЗД.

За определени резервации използваме също технологиите и услугите на Distribusion Technologies GmbH като обработващи лични данни (Wattstrasse 10, 13355 Берлин, телефон: +49-30-3465507-50, имейл: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4    Препоръка относно продукти

Дотолкова, доколкото е разрешено, можем да използваме имейл адреса, получен във връзка с резервацията или транспортната услуга, за да Ви изпращаме редовно оферти по имейл за продукти от нашата гама, подобни на вече закупените.

Използваме външни доставчици на услуги за клиенти като обработващи лични данни за изпращане на препоръки относно продукти.

Вие ще получавате от нас тези препоръки за продукти, независимо дали сте се абонирали за бюлетин или сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения по имейл. Бихме искали да Ви предоставим по този начин информация за продукти от нашата гама, от които може да се интересувате, въз основа на скорошните Ви покупки при нас.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; нашият законосъобразен интерес е да Ви информираме за нашата продуктова гама и да Ви предложим определени продукти.

Можете да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес за тази цел по всяко време, като използвате връзката за отписване от препоръката относно продукти или като изпратите съобщение на unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5    Бюлетин

Ако също така се регистрирате за бюлетина чрез нашия линк за вписване, Ви молим да се съгласите с обработката на Вашите данни (имейл адрес, собствено име и фамилия, местожителство), за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин по имейл.

Като част от Вашия абонамент за бюлетина, ние също така получаваме Вашето съгласие, че можем да персонализираме съдържанието на нашия бюлетин според Вашите нужди и интереси.

За да се регистрирате за нашия бюлетин, използваме т.нар. процедура за двойно включване. Това означава, че след като се регистрирате, ще изпратим имейл на предоставения от Вас имейл адрес, като Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 24 часа, информацията Ви ще бъде блокирана и автоматично изтрита след един месец.

Бюлетинът може да се отнася до всички стоки, услуги, продукти, оферти и промоции, предоставени от администратора (Клауза 1.2) и/или от компании, свързани с администратора, или от партньорски компании.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Освен това съхраняваме IP адресите, които използвате, както и часовете на регистрация и потвърждение. Целта на процедурата е да докаже, че сте регистрирани и при необходимост да бъде възможно да се изясни всяка възможна злоупотреба с Вашите лични данни. Ако обработваме Вашите лични данни за тази цел, това се прави въз основа на нашите законосъобразни интереси за осигуряване на спазването и документирането на правните изисквания.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; нашият законосъобразен интерес е да можем да докажем съгласие.

Употребата на Вашия имейл адрес можете да отмените, като използвате линка за отписване от бюлетина или като изпратите съобщение на unsubscribe@flixbus.com. Законността на вече извършените операции по обработване на данните остава незасегната от отмяната.

Ние използваме външни доставчици на ИТ услуги, които действат като обработващи лични данни за разпространение на бюлетина.

2.1.6    Акаунт на клиента

При нас имате възможност да създадете личен акаунт на клиент. В защитената с парола зона на клиентския акаунт можете лесно да управлявате резервациите си и да съхранявате Вашите данни за бъдещи пътувания.

За създаване на клиентски профил се събира следната задължителна информация:

 • имейл адрес
 • собствено и фамилно име
 • парола (самостоятелно избрана)

Ние използваме тези данни, за да управляваме Вашия клиентски профил, както и за фактуриране.

Освен това можете да въведете и номер на мобилен телефон във Вашия клиентски профил, за да можем да се свържем с Вас в случай на забавяне или промяна в маршрута на Вашето пътуване (по желание).

Можете също да изберете да съхранявате следните допълнителни данни във Вашия клиентски профил (по желание):

 • титла
 • дата на раждане
 • адрес (пощенски код, град и държава)
 • методи на плащане

Тези данни се използват за управление на клиентския Ви профил и за фактуриране, а също така могат да се използват за изпращане на персонализирани препоръки относно продукти (Клауза 2.1.4) и – ако сте се регистрирали за тази цел – за изпращане на бюлетини (Клауза 2.1.5).

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква а), буква б) или буква е) от ОРЗД.

Ако сте дали съгласието си, т.нар. постоянни бисквитки се съхраняват на Вашето устройство с функцията „оставам влязъл“, като целта им е да се гарантира, че не е необходимо да се вписвате отново при следващи посещения на нашия уебсайт. Тази функция не е налице, ако сте деактивирали съхранението на такива бисквитки в настройките на Вашия браузър.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Можете да актуализирате или изтриете клиентския профил – и по този начин и съхранените лични данни – по всяко време във Вашия личен клиентски профил.

2.1.7    Използване на бисквитки, приставки и други услуги

„Бисквитки‟

Когато посещавате нашия уебсайт, информацията се съхранява под формата на бисквитка (малки текстови файлове) на Вашето устройство. Там се съхранява информация за използването на уебсайта от Ваша страна (идентификационен номер, дата на посещение и т.н.). Ние използваме бисквитки, за да улесним използването на нашите онлайн услуги чрез различни функции на услугите (като например разпознаване на предишни посещения) и по този начин можем по-добре да приспособим интернет предлагането към Вашите нужди.

Можете да спрете съхраняването на бисквитки и да изтриете съществуващите бисквитки, като направите съответните настройки във Вашия браузър. Функцията за помощ на повечето браузъри обяснява как да направите тези настройки. Ако обаче не приемате бисквитки, това може да повлияе на функциите на интернет офертите. Затова Ви препоръчваме да оставите включена функцията за бисквитки.

Освен това ние използваме бисквитки на трети страни за технологии за повторно насочване и ремаркетинг, за да оптимизираме присъствието си в мрежата и за маркетингови цели, основани на интереси. Запаметеното поведение при сърфиране се анализира с помощта на алгоритъм, така че в последствие да могат да се показват целенасочени препоръки за продукти въз основа на интереси под формата на рекламни банери или реклами на уебсайтове на трети страни. Псевдонимизираните потребителските профили не се комбинират с лични данни за носителя на псевдонима без специалното, изрично съгласие на съответното лице.

За подробна информация относно начина, по който да направите това в различни браузъри, посетете следните уебсайтове: youronlinechoices, Network Advertising Initiative и/или Digital Advertising Alliance. Също така тук ще намерите информация как да изтриете „бисквитките“ от компютъра си и обща информация за бисквитките. Ние използваме различни видове бисквитки:

Преходни „бисквитки“, които се наричат също временни или „бисквитки за сесия“, са бисквитки, които се изтриват, след като напуснете нашата онлайн услуга и затворите браузъра. В такива бисквитки например се съхраняват езиковите настройки или съдържанието на поръчката.

Трайните или постоянните „бисквитки“ остават съхранени дори след затваряне на браузъра. Например, статусът за влизане или въведените термини за търсене са запазени. Ние използваме такива бисквитки, наред с други неща, за измерване на обхвата или за маркетингови цели. Постоянните „бисквитки“ се изтриват автоматично след определен период, който може да варира в зависимост от бисквитката. Можете обаче да изтриете тези бисквитки по всяко време в настройките за сигурност на Вашия браузър.

В допълнение към „бисквитките на първа страна“, които ние задаваме като администратори за обработка на данни, също се използват „бисквитки на трети страни“, които се предлагат от други доставчици. По-долу ще Ви информираме за използването на „бисквитки на трети страни“ и за нашето сътрудничество с външни доставчици на услуги, които предоставят услуги за нас, като проследяване в мрежата или измерване на обхвата. Също така ще Ви информираме по-долу за възможността да възразите срещу отделни бисквитки.

Правното основание за използването на технически необходими бисквитки е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, нашият законосъобразен интерес е да направим нашите уебсайтове достъпни за Вас с конкретни функционалности, да ги подобрим и да гарантираме сигурността и целостта на нашите уебсайтове.

Правното основание за използването на функционални и маркетингови бисквитки е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Използвани услуги на трети страни

Технически необходими бисквитки

Adtriba

С помощта на технологии на AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Хамбург (https://www.adtriba.com/), на този уебсайт се събират и запаметяват данни, от които се изготвят псевдонимизирани потребителски профили.  Тези потребителски профили служат за анализ на поведението на посетителя на уебсайта и се оценяват с цел подобряване и адаптиране на дизайна на нашия уебсайт съгласно изискванията. За тази цел могат да се използват бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват в устройството на посетителя на сайта, и така позволяват разпознаване при повторно посещение на нашия уебсайт. Псевдонимизираните потребителски профили не се комбинират с лични данни за носителя на псевдонима без специално, изрично съгласие на съответното лице.

Можете да намерите по-подробна информация от доставчика в Декларацията за защита на личните данни на компанията https://privacy.adtriba.com/.

Отчетност в Tapad чрез няколко приложения и устройства (cross-app and cross-device reporting)

За целите на отчетността, този уебсайт събира и използва данни от няколко приложения и устройства. Този уебсайт не събира лични данни, които позволяват да се правят заключения за отделни лица, както и за приложения и устройства. Уебсайтът използва конкретни технологии, за да проследява потребители чрез приложения и устройства, включително и синхронизиране на бисквитки и ID.

Можете да намерите по-подробна информация от доставчика в Декларацията за защита на личните данни на компанията: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Този уеб сайт/това приложение използва тахнологията за анализ Snowplow Opensource на фирмата Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Обединено кралство).

С помощта на тази технология за анализ събираме статистически данни за използването на нашите онлайн оферти. Предаваната от Вашия браузър информация в рамките на използването на този уебсайт се събира и оценява. Това се прави чрез технология за бисквитки и пиксели, които са вградени във всяка уеб страница. Събраните по този начин данни се използват за създаване на потребителски профили, които формират основата на уеб статистиката. Запаметяването на бисквитките можете да предотвратите чрез съответната настройка на Вашия браузър. Въпреки това, ние обръщаме внимание, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен.

Можете да намерите по-подробна информация от доставчика в Декларацията за защита на личните данни на компанията: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Използваме компоненти на TradeTracker. TradeTracker е свързана мрежа, която предлага партньорски маркетинг. Партньорският маркетинг е интернет-базирана форма на разпространение, която се използва от търговски оператори на уебсайтове, наричани търговци или рекламодатели, за показване на реклами, които обикновено се изплащат чрез комисиони за кликвания или продажби на уебсайтове на трети страни, т.е. с партньори за продажби, които са известни също като свързани лица или издатели. Търговецът предоставя рекламен носител чрез партньорската мрежа, т.е. рекламен банер или други подходящи средства за интернет реклама, които впоследствие се интегрират от дадено свързано лице на негови собствени уебсайтове или се рекламират чрез други канали, като например рекламиране чрез ключови думи (keyword advertising) или търговия чрез електронна поща (email marketing).

Действащата компания на TradeTracker е TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Хамбург, Германия.

TradeTracker поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Вече е обяснено по-горе какво представляват бисквитките. Бисквитката за проследяване на TradeTracker не съхранява никакви лични данни. Запаметяват се само идентификационният номер на свързаното лице, т.е. партньорът, който действа като посредник на потенциалния клиент, както и референтният номер на посетителя на уебсайта и рекламният материал, върху който е кликнато. Целта на съхраняването на тези данни е обработването на плащания на комисиони между търговец и свързано лице, които се обработват чрез партньорската мрежа, т.е. TradeTracker.

Субектът на данните може по всяко време да попречи на нашия уебсайт да поставя бисквитки, както вече е обяснено по-горе, чрез съответната настройка в използвания интернет браузър, като по този начин ще направи постоянно възражение за настройката на бисквитките. Такава настройка в използвания интернет браузър също ще попречи на TradeTracker да поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Освен това бисквитките, които вече са зададени от TradeTracker, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми.

Приложимата Декларация за защита на личните данни на TradeTracker може да бъде намерена на https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

За статистически оценки на уебсайта използваме технологиите на Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Берлин. С помощта на услугите на Webtrekk събираме статистически данни за използването на нашите интернет оферти.  Webtrekk GmbH е сертифицирана от TÜV в областта на уеб управлението. По-специално събирането и обработката на данни за проследяване са проверени и сертифицирани за съответствие със защитата на личните данни и сигурността на данните. Предаваната от Вашия браузър информация в рамките на използването на този уебсайт се събира и оценява. Това се прави чрез технология за бисквитки и пиксели, които са вградени във всяка уеб страница. Директната връзка с конкретно лице е изключена във всеки един момент. Събраните по този начин данни се използват за създаване на анонимни потребителски профили, които формират основата за уеб статистиката. Събраните чрез технологиите Webtrekk данни няма да бъдат използвани за идентифициране на личността на посетителя на тези уебсайтове без изрично предоставеното съгласие на съответното лице и тези данни никога няма да бъдат комбинирани с лични данни за носителя на псевдонима.

Можете да възразите по всяко време срещу събирането и съхранението на данни от Webtrekkk с бъдещо действие. За повече информация относно горната тема и защита на личните данни в Webtrekkk като цяло, моля, използвайте следния линк: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google analytics

За оптимизиране на нашия уебсайт, за препоръки относно продукти и за маркетингови цели, ние използваме технологията на Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, „Google“), за да създадем псевдонимизирани потребителски профили за поведението на посетителите при сърфиране в нашия уебсайт. За тази цел могат да се използват бисквитки, които позволяват разпознаване на интернет браузъра при следващото посещение на нашия уебсайт. Запаметеното поведение при сърфиране се анализира с помощта на алгоритъм, така че в последствие да могат да се показват целенасочени препоръки за продукти въз основа на интереси под формата на рекламни банери или реклами на уебсайтове на трети страни. Псевдонимизираните потребителските профили не се комбинират с лични данни за носителя на псевдонима без специалното, изрично съгласие на съответното лице.

Можете да възразите срещу създаването на псевдонимизиран потребителски профили за рекламиране въз основа на интереси/предпочитания за реклами по всяко време, като отворите страницата https://adssettings.google.de/authenticated.

Можете да намерите допълнителна информация за рекламирането въз основа интереси на https://policies.google.com/technologies/ads.

Функционални бисквитки

AWIN AG

Този уебсайт използва услугите на AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Берлин, ГЕРМАНИЯ). За регистриране на бизнес сделки (продажби и/или потенциални клиенти), AWIN AG поставя бисквитка на устройството на посетителя. Целта на тези бисквитки е разпределяне на успешната реклама към конкретна бизнес сделка и предоставяне на съответните услуги за фактуриране. Личната информация за потребителя не се събира, не се обработва, нито се използва за проследяване. При проследяване на бисквитките единствената информация, която се съхранява, се отнася за това кога и от какво устройство е кликнато върху дадена реклама. Запаметява се само индивидуална поредица от цифри, която не може да бъде свързана с конкретен потребител, и която съдържа информация за партньорската програма на рекламодателя, издателя и конкретното време на действието на потребителя (кликване или разглеждане). Допълнителна информация за обработката на данни в AWIN AG може да бъде намерена на https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Този уебсайт използва услугите на AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, САЩ). За регистриране на бизнес сделки (продажби и/или потенциални клиенти), AWIN Inc. поставя бисквитка на устройството на посетителя. Целта на тези бисквитки е разпределяне на успешната реклама към конкретна бизнес сделка и предоставяне на съответните услуги за фактуриране. Личната информация за потребителя не се събира, не се обработва, нито се използва за проследяване. При проследяване на бисквитките единствената информация, която се съхранява, се отнася за това кога и от какво устройство е кликнато върху дадена реклама. Запаметява се само индивидуална поредица от цифри, която не може да бъде свързана с конкретен потребител, и която съдържа информация за партньорската програма на рекламодателя, издателя и конкретното време на действието на потребителя (кликване или разглеждане). Допълнителна информация за обработката на данни в AWIN Inc. може да бъде намерена на https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

За подобряване на потребителския опит на нашите уебсайтове използваме софтуера на Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Малта, Европа). С помощта на софтуера можем да измерим и оценим поведението на потребителите (движения на мишката, кликвания, въвеждане от клавиатурата, височина на превъртане и т.н.) на нашия уеб сайт. За тази цел на крайните устройства на потребителите се задават бисквитки и могат да се съхраняват данни от потребители, като напр. информация за браузъра, операционна система, време, прекарано на страницата, и т.н.  Можете да намерите повече информация за обработката на данни от Hotjar на https://www.hotjar.com/privacy/. Можете да забраните използването на услугите на Hotjar на https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Нашият уебсайт използва услугата за уеб анализ и оптимизация „Google Optimize“, която се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричана по-нататък „Google Optimize“). Използваме услугата „Google Optimize“, за да подобряваме привлекателността, съдържанието и функционалността на нашия уебсайт, като показваме нови функции и съдържание на процент от нашите потребители и оценяваме промените в използването чрез статистически методи. Google Optimize е подуслуга на Google Analytics (вижте раздела Google Analytics). Google Optimize използва бисквитки, които позволяват оптимизиране и анализиране на използването на нашия уебсайт. Информацията, генерирана от тези бисквитки за използването на нашия уебсайт по принцип се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ние използваме Google Optimize с активирана функция за анонимизиране на IP адресите, така че в държавите–членки на ЕС и в държавите, които са част от Европейското икономическо пространство, Вашият IP адрес се съкращава от Google преди това. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ, където се съкращава. Google ще използва тази информация за целите на оценяването на използването на уебсайта ни от Ваша страна, за създаване на отчети относно тестове за оптимизиране и свързаната активност на уебсайта, както и за предоставяне на други услуги, свързани с активността на уебсайта и използването на интернет. Можете да спрете съхранението на бисквитките, като коригирате настройките на Вашия интернет браузър по съответния начин. Освен това можете да спрете събирането на генерираните от бисквитката данни относно използването на нашия уебсайт от Ваша страна (включително Вашия IP адрес) и препращането на тези данни към Google, както и тяхното обработване от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на този линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Можете да намерите по-подробна информация за събирането и обработката на данни от Google в Декларацията за защита на личните данни на Google, достъпна на https://policies.google.com/privacy.

Маркетинг бисквитки

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (САЩ) (известна преди като „Impact Radius, Inc.“) и нейните партньорски компании използват бисквитки за проследяване на ефективността на маркетинговите кампании на FlixBus. Срокът на експлоатация на бисквитките е ограничен до 30 минути от активността на потребителя и може да бъде удължен до 30 дни максимум с всяка допълнителна дейност на уебсайта.

Impact Radius може да обработва личните данни на посетителите на уебсайтовете на FlixBus (или изтегляния на приложението FlixBus), когато действа от името на FlixMobility GmbH. Такива лични данни могат да се състоят от адреси на интернет протоколи („IP“) и/или имейл адреси, които изпращаме на Impact Radius.

Можете да намерите по-подробна информация за доставчика в Декларацията за защита на личните данни на компанията: https://impact.com/privacy-policy/.

Facebook ads

Този уебсайт използва пренасочващ пиксел като инструмент за пренасочване към персонализирани аудитории на социалната мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ. С помощта на пренасочващия пиксел, Facebook може да използва посетителите на нашия уебсайт като целева група за маркетинговите реклами на Facebook ads. За тази цел на компютъра Ви се съхранява бисквитка на Facebook.

За повече информация относно обхвата и целта на събирането на данни, по-нататъшното обработване и използване на данни от Facebook, както и опциите за настройките за защита на Вашите лични данни, моля, вижте Декларацията за защита на личните данни на Facebook на https://facebook.com/policy.php и https://www.facebook.com/ads/settings.

Можете да възразите срещу използването на персонализирани аудитории на www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement или за потребители с акаунт във Facebook тук.

Sojern

Бисквитката SOJERN събира информация за Вашите дейности при пътуване и предпочитания за уебсайтове на онлайн туристически партньори и места за персонализирана, подходяща реклама за Вас, когато сърфирате в други уебсайтове и платформи на социални медии, както и чрез услугите за анализ на SOJERN. Може да бъде активирано съхраняването на конверсионни данни, което се използва за проследяване на данни, създаване на отчети и подобряване на ефективността на кампаниите на SOJERN.

Научете повече за SOJERN и опцията за деактивиране на: https://www.sojern.com/privacy/.

Google ads

За оптимизиране на нашия уебсайт, за препоръки относно продукти и за маркетингови цели, ние използваме технологията на Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, „Google“), за да създадем псевдонимизирани потребителски профили за поведението на посетителите при сърфиране в нашия уебсайт. За тази цел могат да се използват бисквитки, които позволяват разпознаване на интернет браузъра при следващото посещение на нашия уебсайт. Запаметеното поведение при сърфиране се анализира с помощта на алгоритъм, така че в последствие да могат да се показват целенасочени препоръки за продукти въз основа на интереси под формата на рекламни банери или реклами на уебсайтове на трети страни. Псевдонимизираните потребителските профили не се комбинират с лични данни за носителя на псевдонима без специалното, изрично съгласие на съответното лице. Можете да възразите срещу създаването на псевдонимизиран потребителски профили за рекламиране въз основа на интереси/предпочитания за реклами по всяко време, като отворите страницата https://adssettings.google.de/authenticated. Можете да намерите допълнителна информация за рекламирането въз основа интереси на https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola ads

Ние използваме пиксел от доставчика Taboola Inc., 28 West 23th St. 5th fl., New York, NY 10010 (САЩ) („Taboola“) на нашия уебсайт; Taboola може да използва този пиксел, за да събира информация за поведението на потребителите при сърфиране (напр. история на търсене), за да показва специфично съдържание, свързано с Вашите интереси, и нашите оферти на уебсайтове на трети страни.

Taboola използва тази информация и за оптимизиране на рекламните дейности за нашите оферти. За тези цели Taboola събира по-специално IP адреса, информация за устройството за достъп (идентификационен номер (ID) на мобилна реклама, ID на реклама на Google, идентификатор за рекламодатели (IDFA) и информация за браузъра.

Допълнителна информация за обхвата (по-специално периода на съхранение) и целта на събирането на данни, и по-нататъшната обработка и използване на данните от Taboola, както и за Вашите настройки и опции за възражение при защита на Вашите лични данни, е налична в информацията за защита на данните в Taboola, която може да бъде намерена тук: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain ads

Ние използваме пиксели от доставчика Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3-ти етаж, New York, NY 10011 (САЩ) („Outbrain“) на нашия уебсайт; Outbrain може да използва този пиксел, за да събира информация за поведението на потребителите при сърфиране (напр. история на търсене), за да показва специфично съдържание, свързано с Вашите интереси и нашите оферти в уебсайтове на трети страни.

Освен това, Outbrain използва тази информация и за оптимизиране на рекламните дейности за нашите оферти. За тези цели Outbrain събира по-специално IP адреса, информация за устройството за достъп (ID на мобилна реклама, ID на реклама на Google, IDFA) и информация за браузъра.

Допълнителна информация за обхвата (по-специално периода на съхранение) и целта на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Outbrain, както и за Вашите настройки и опции за възражение при защита на Вашите лични данни, е налична в информацията за защита на данните в Outbrain, която може да бъде намерена тук: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing ads

Ние използваме технологии от Bing ads (bingads.microsoft.com) на нашите уебсайтове. Те се предоставят и управляват от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ („Microsoft“). Microsoft поставя бисквитка на Вашето устройство, ако сте осъществили достъп до нашия уебсайт чрез дисплей с Microsoft Bing ad. По този начин ние и Microsoft можем да определим дали някой е кликнал върху реклама, дали след това е бил насочен към нашия сайт и дали е достигнал предварително определена целева страница („сайт за конверсия“). В този процес научаваме само общия брой потребители, които са кликнали върху Bing ad и след това са били препратени към сайта за конверсия. Microsoft събира, обработва и използва информация чрез бисквитката, от която се създават псевдоминизирани потребителски профили. Тези потребителски профили се оценяват за анализ на поведението на посетителите и се използват за генериране и предоставяне на рекламно съдържание. Не се обработва лична информация за самоличността на потребителя.

Ако не желаете информация за Вашето поведение при сърфиране да се използва от Microsoft, както е описано по-горе, можете да откажете да разрешите задаването на бисквитка за тази цел – например чрез настройка на браузъра, която по принцип деактивира автоматичната настройка на бисквитките. Можете също така да спрете събирането на генерираните от бисквитката данни относно използването на уебсайта от Ваша страна, както и обработването на тези данни от Microsoft, като заявите възражението си на следния линк https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

За повече информация относно защита на личните данни и бисквитките, използвани от Microsoft и Bing ads, моля, посетете уебсайта на Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2    Обслужване на клиенти

Когато се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, ние събираме личните данни, които ни предоставяте по Ваша собствена инициатива. Например, можете да ни ги изпратите по имейл, телефон или с писмо. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за да се свържем с Вас или за целта, за която сте ни предоставили тези данни, напр. за обработване на Вашите запитвания, техническо администриране или администриране на клиенти.

Тези данни (включително информация за средствата за комуникация, като имейл адрес, телефонен номер) се предоставят доброволно. Ние използваме данните, за да обработим Вашето изразено притеснение, да изпълним правни задължения, ако е необходимо, и за административни цели.

Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б), буква в) или буква е) от ОРЗД.

В случай на запитване по телефона, Вашите данни се обработват и чрез телефонни приложения и отчасти също чрез гласова диалогова система, което ни помага в разпространението и обработването на отправените запитвания.

За обслужване на нашите клиенти, ние използваме външни доставчици на услуги за клиенти като обработващи лични данни.

2.3    Присъствие в каналите на социалните медии

Присъстваме в социалните медии (в момента: Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter). Дотолкова, доколкото имаме контрол върху обработването на Вашите данни, ние гарантираме спазването на приложимите разпоредби за защита на данните.

Освен нас, посочените по-долу са отговорни за присъствието на компанията по смисъла на ОРЗД и други разпоредби за защита на данните:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ирландия)

Бихме искали да отбележим, че Вашите данни може да бъдат обработвани извън Европейския съюз.

Правното основание да обработваме Вашите лични данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законосъобразен интерес е осъществяване на ефективна информация и комуникация.

Допълнителна информация относно законите за защита на личните данни във връзка с нашето корпоративно присъствие в каналите на социалните медии

може да бъде намерена тук:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy