Общи условия за Wi-Fi мрежата на FlixBus

ВАЖНО

Трябва да прочетете общите условия на това споразумение, преди да осъществите достъп до и да използвате Wi-Fi услугата. Чрез достъп до и използване на Wi-Fi услугата вие се съгласявате с общите условия, изложени по-долу. Ако не желаете да бъдете обвързани с тези общи условия, не може да имате достъп до или да използвате Wi-Fi мрежата.

Wi-Fi услугата е услуга на Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munchen, Германия (наричана по-долу „FlixBus“), управлявана технически от външни (ИТ) доставчици на услуги, които са посочени по-подробно в Политиката за поверителност, за която е даден линк тук.

Определения

„Информация“ означава всички материали, доставени от FlixBus чрез Wi-Fi услугата (наричана по-долу „хотспот“). „Потребител“ означава вас, крайния потребител на хотспот. „Договор“ означава това споразумение за хотспот.

Гаранция

Хотспотът се предоставя „във вида, в който е“,  и „както е наличен“, и FlixBus не дава никакви гаранции или обещания, независимо дали са изрични, или подразбиращи се, във връзка с информацията, включително подразбиращи се гаранции или условия за пълнота, точност, задоволително качество или пригодност за определена цел.

Потребителят потвърждава, че: 
(а) технически не е възможно да се предостави хотспот изцяло без неизправности, както и че FlixBus не се ангажира да извършва това; 
(б) неизправностите може да доведат до временна недостъпност на хотспота; 
и (в) функцията на хотспота може да бъде повлияна неблагоприятно от условията и ефективността извън контрола на FlixBus, включително предаването, телекомуникационните връзки между FlixBus и потребителите, между различните отдели на FlixBus и между FlixBus и други системи и мрежи.

Отговорност

Потребителят се съгласява, че освен смърт и телесна повреда, произтичащи от небрежността на FlixBus, FlixBus не носи отговорност по договор, заради правонарушение, небрежност, правно задължение или по друг начин за загуби или щети, произтичащи от или във връзка с този договор, включително щети при загуба на бизнес, загуба на печалби, прекъсване на дейността, загуба на бизнес информация или други парични загуби (дори когато на FlixBus е била посочена възможността за такава загуба или щега). 
Потребителят също така се съгласява, че част от информацията, например софтуер, се предоставя на FlixBus (директно и индиректно) от трети страни, и съответно FlixBus не може да предостави каквато и да било гаран;ия във връзка с тази информация. Също така е важно да осигурите правилно резервно копие на вашата система (напр. персонална защитна стена). Като цяло, използвате системата изцяло на ваш собствен риск. Не се допускат никакви искове за щети, произтичащи от използването на системата на FlixBus. Това се отнася и за щетите, причинени от неизправности в Wi-Fi системата.

Използване на хотспот/обезщетяване

Потребителят се задължава: 
а) да не използва хотспота за никакви незаконни цели; 
б) да не се използва хотспота така, че цялата или част от него да бъде прекъсната, повредена, по-малко ефективна, или ефективността или функционалността на хотспота да бъдат нарушени;
в) да не използва хотспота за предаване или публикуване на компютърни вируси или какъвто и да е материал, който е клеветнически, обиден или с нецензурен или заплашителен характер, или по такъв начин, който да причини раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство; 
г) да не разпространява информация с незаконно или неморално съдържание; Това включва, но не се ограничава до, информация, която служи за целите на размирици, възхваляне или омаложаване на насилие, съдържа сексуално обидна порнография, застрашава или възпрепятства моралното благополучие на деца или младежи, или уврежда репутацията на FlixBus;
e) да не използва хотспота, за да предава материали с цел публичност, популяризиране и/или реклама без предварителното писмено съгласие на FlixBus, освен ако такова предаване не е изрично поискано от друг потребител на хотспота; и 
е) в случай че потребителят има каквото и да било право, претенция или действие срещу друг потребител, произтичащи от използването на хотспота, той трябва да приложи това право, претенция или действие независимо от и без да се обръща към FlixBus.

Потребителят ще обезщети и защити FlixBus за всички искове, отговорности, щети и разходи, включително законови такси, произтичащи от нарушаване на този договор или от използването на хотспота от потребителя. Потребителят се съгласява, че FlixBus не притежава контрол върху естеството или съдържанието на информация или програми, изпратени или получени от потребителя чрез хотспота, както и че FlixBus не проверява по никакъв начин как потребителят използва хотспота. Потребителят се съгласява изцяло да обезщети FlixBus за всички искове или съдебни производства, произтичащи от използването на хотспота от страна на потребителя, които са заведени или за които има заплаха да бъдат заведени срещу FlixBus от друго лице.

Интелектуална собственост

Потребителят се съгласява, че всички авторски права, търговски марки и всякакви други права на интелектуална собственост в хотспота остават неотменно за FlixBus или неговия лицензодател.

Временно спиране и прекратяване

FlixBus има право незабавно да прекрати този договор и/или да прекрати хотспота, ако потребителят наруши общите условия.
Потребителски данни

Като част от използването на тази услуга, MAC адресът на вашето устройство ще бъде запазен, за да бъде предоставен достъп до мрежата. Icomera може да го вижда до 2 седмици, след което той ще бъде анонимизиран и съхраняван до 12 месеца. Можете да поискате достъп, изтриване, ограничение или преносимост на тези данни или да подадете оплакване по имейл (privacy@icomera.com). Събирането на данни, което се извършва при използване на хотспота, е разрешено съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Промени в общите условия

FlixBus си запазва правото да променя тези общи условия от време на време, като поставя бележка за промените в този файл. Продължаването на използването на хотспота след уведомление за такава промяна се счита за приемане от страна на потребителя на тази промяна. Отговорност на потребителя е да проверява редовно този файл, за да определи дали този договор е променен.
Ако потребителят не е съгласен с промяната на условията на този договор, той трябва незабавно да спре да използва хотспота.

Делимост

Всяка разпоредба на този договор с изключение или ограничаване на отговорността се тълкува отделно, прилага се и остава в сила дори и ако по някаква причина една или друга от тези разпоредби стане неприложима или неизпълнима при каквито и да било обстоятелства, и ще остане в сила независимо от прекратяването на настоящия договор без значение от случая. 
Нито един отказ от право от страна на FlixBus няма да се тълкува като отказ от претенции в случай на нарушаване на което и да било условие по настоящия договор. Настоящият договор се регулира от закона на Германия и страните по него се подчиняват на изключителната юрисдикция на германските съдилища. Компетентният съд е този на Мюнхен. Моля, погрижете се за безжичното си устройство. FlixBus не поема отговорност за загуби или щети.