Политика за поверителност за Wi-Fi

Декларация за защита на личните данни

Както се изисква от Регламент 2016/679 на ЕС („ОРЗД“), информацията по-долу описва операциите по обработване и целта на обработването на личните данни на потребителите („Потребители“) във Flix за използването на Wi-Fi.

Всички термини, използвани в тази Политика за поверителност, които не са изрично дефинирани, имат значението, определено в ОРЗД.

1. Данни за контакт с администратора

Администраторът на данни е Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Германия („Flix“ или „Администратор“).

2. Данни за контакт с длъжностно лице за защита на данните

Администраторът е определил длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД). ДЛЗД се намира в офисите на Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munchen, Германия и Вие можете да се свържете с него на следния имейл адрес:

data.protection@flixbus.com

3. Цели на обработването и правно основание

Администраторът обработва категориите лични данни, посочени в Раздел 4, за да:

а) изпълнява поетите задължения по сключените с Потребителя договори или определени договорни задължения към Потребителя, или специални искания на Потребителя, отправени преди сключването на договора.

Правното основание за обработването на данни за тази цел е, че това е необходимо за изпълнението на договорно задължение. Това е законно съгласно член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

б) направи предоставените данни анонимни и да ги използва за подобряване на услугата и преживяването при пътуване и за съставяне на статистически данни.

Правното основание за обработването е необходимостта от защита на нашите законни интереси Чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес е да подобрим нашата услуга за потребителите на Услугата.

4. Категории лични данни, които се обработват

Личните данни включват цялата информация, която се отнася до конкретно или идентифицируемо физическо лице. Личните данни на пътниците, обработвани във връзка с целите на обработването, посочени в раздел 3, са следните:

а) MAC адреса на използваното устройство за достъп;

б) зададения номер за връзка;

в) IP адреса, чрез който използваното устройство за достъп е свързано към интернет;

г) началото и края на съответната връзка (дата и час), както и продължителността на използване;

д) обема на прехвърлените данни, включително средния размер на пакета;

е) технически характеристики на настройката/прекратяването на връзката;

ж) име на зоната, определена за използваната входна точка за достъп;

з) тип хардуер и производител на устройството за достъп;

i) идентификационни данни на използваната операционна система;

j) Данни за разпознаване на използвания браузър;

к) език и часова зона на използвания браузър.

Предоставянето на лични данни от пътниците е доброволно. Няма правно или договорно задължение за пътника да предоставя на Flix лични данни. Flix обаче може да е в състояние да предоставя определени услуги само в ограничена степен или изобщо да не ги предоставя, ако пътникът не предостави данните, необходими за тази цел.

5. Категории получатели

а) Вътрешни получатели

При определени условия споделяме лични данни за Вас за целите на вътрешното управление в рамките на компаниите на FlixBus, доколкото това е допустимо.

Допълнителни подробности могат да бъдат намерени и в политиката за поверителност.

б) Външни получатели

Както при всяка голяма компания, ние използваме и външни доставчици на местни и чуждестранни услуги за извършване на нашите бизнес сделки и работа с партньорски компании в страната и в чужбина.

Това са по-специално доставчиците на (ИТ) услуги като независими администратори:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Gothenburg, Швеция и

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX, Обединено кралство

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Естония

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Литва

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Литва

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Prague, Чешка република

https://www.passengera.com/gdpr/

Доколкото получателите работят за нас като обработващи лични данни, ние сключваме договор с тях и те трябва да предоставят гаранции, че са въведени подходящи технически и организационни мерки, че обработването отговаря на законовите изисквания и че правата на субектите на данни са спазени.

Личните данни на пътниците са достъпни само за лица, действащи от името на администратора или Обработващия лични данни.

Ние може и да предаваме лични данни на публични органи и институции (напр. полиция, прокуратура, надзорни органи), ако е налице съответното задължение/разрешение.

6. Прехвърляне на данни в чужбина

Във връзка с обработването, посочено в раздел 3, личните данни могат да бъдат прехвърлени на трета държава (по-специално САЩ). Трета държава е държава извън Европейския съюз (ЕС) и извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). В този случай ние гарантираме чрез подходящи мерки, че нивото на защита на данните на получателя/държавата получател не е по-ниско от нивото на защита, приложимо в ЕС/ЕИЗ.

Подходящите мерки могат да бъдат например:

Решение за адекватност на Европейската комисия

Стандартни клаузи за защита на данните (налични на https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Допълнителни защитни мерки (напр. псевдонимизация)

7. Продължителност на съхранението и изтриването на данни

Личните данни на пътниците ще се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за целите съгласно раздел 4, за които данните се събират и впоследствие се обработват.

Във всеки случай Администраторът може да бъде задължен и/или да има право да съхранява личните данни на пътниците, изцяло или частично, за по-дълъг период от време - например, но не само, за установяване, упражняване или защита на правни претенции в рамките на съответния приложим давностен срок.

8. Права на засегнатите лица

Пътникът като засегнато лице съгласно ОРЗД има следните права:

Право на информация

Пътникът може да поиска информация по чл. 15 от ОРЗД за личните му данни, обработвани от Flix. В искането за информация пътникът трябва да изясни загрижеността си, за да улесни Администратора при събирането на необходимите данни. Администраторът може да изисква информация за потвърждаване на самоличността на пътника, за да гарантира, че има право на достъп до личните данни.

При поискване Администраторът ще предостави на пътника копие от данните, които са обект на обработването. Пътниците няма да трябва да плащат такса за достъп до личните си данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това Flix може да начисли разумна такса, ако искането е очевидно неоснователно, повтарящо се или прекомерно. Flix може също така да откаже да изпълни такова искане.

Право на коригиране

Ако информацията относно пътника не е (или вече не е) точна, пътникът може да поиска корекция в съответствие с чл. 16 от ОРЗД. Ако данните на пътниците са непълни, пътникът може да поиска тяхното попълване.

Право на изтриване

Пътникът може да поиска изтриване на личните му данни при условията на чл. 17 от ОРЗД. Това право на изтриване зависи, наред с други неща, от това дали данните за пътника все още са необходими на администратора, за да изпълни своите правни задължения.

Право на ограничаване на обработването

В рамките на изискванията на чл. 18 от ОРЗД пътникът има право да поиска ограничаване на обработването на данните, отнасящи се до пътника.

Право на преносимост на данните

Съгласно спецификациите на чл. 20 от ОРЗД пътникът има право да получава данни, които пътникът е предоставил на администратора в структуриран, общ и машинно четим формат, или да изисква да бъдат прехвърлени на друга отговорна страна.

Право на възражение

В съответствие с чл. 21, ал. 1 от ОРЗД, пътникът има право да възрази по всяко време срещу обработването на данни, свързани с него и събрани съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, по причини, произтичащи от конкретната ситуация на пътниците. След това обработването на данните на този пътник може да се извърши само ако Flix е в състояние да докаже, че има законни причини за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на пътника, или в случай че обработването служи за установяване, упражняване или защита на правни искове от Flix.

В съответствие с чл. 21, ал. 2 от ОРЗД, пътникът можете да направи възражение срещу получаването на реклама по всяко време с ефект в бъдеще (възражение срещу реклама в случай на директен маркетинг).

Право на оплакване

Ако пътникът е на мнение, че администраторът не е спазил разпоредбите за защита на данните при обработването на неговите данни, пътникът може да подаде жалба до надзорен орган за защита на данните относно обработването на неговите лични данни.

Право на отмяна на съгласието (когато е предоставено)

Пътникът може да оттегли съгласието си за обработване на неговите данни по всяко време в бъдеще. Законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди отмяната му не се повлиява от отмяната.

Това се отнася и за декларации за съгласие, които са били издадени преди влизането в сила на ОРЗД, т.е. преди 25.05.2018 г.

Пътникът може да предяви правата си като засегнато лице срещу Администратора по всяко време, по-специално като използва данните за контакт, посочени в раздели 1 и 2 по-горе.

9. Изменение

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде изменяна от време на време поради въвеждането на нови цели и методи на обработване. Администраторът, по свое усмотрение, ще информира пътниците своевременно и по подходящ начин за всички такива изменения.